Rešerše vypracované v roce 2018 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

103/18 Rekonfigurace aplikace na základě kontextu uživatele
143/18 Firemní online komunikace na sociálních sítích
163/18 Využití IT v řízení lidských zdrojů
164/18 Optimalizace prezentačního webu pro fulltextové vyhledávače
178/18 Uživatelská dokumentace na základě Open API standardu

159 Psychologie

002/18 Metoda SEIQoL
007/18 Rozvoj složek self efficacy u žáků 2.stupně ZŠ
008/18 Krize identity a finanční gramotnost studentů VŠ
009/18 Krize identity a finanční gramotnost adolescentů
034/18 Výzkum krize identity u současné generace
041/18 Parentifikace jako koncept syndromu předků
056/18 Transdebitace v linii rodových příběhů
69/18 Stres a jeho zvládání
073/18 Výzkum stresových faktorů u vysokoškolských studentů dle sportovních aktivit
094/18 Duševní hygiena
098/18 Stresové faktory
107/18 Psychické dopady na lidi pečující o osoby s Parkinsonovou chorobou

3 Společenské vědy

013/18 Sociálně patologické jevy v Ruské federaci
020/18 Transgenerační opakování rozvodů
029/18 Motivace osob vykonávajících pěstounskou péči na přechodnou dobu
031/18 Vliv médií na pohybové aktivity a stravovací návyky mládeže
038/18 Vývoj nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji
046/18 Poradenské činnosti ve službě chráněné bydlení z pohledu klientů
047/18 Začlenění osob v předdůchodovém věku na trh práce
055/18 Média a informovanost mladé generace o poruše příjmu potravy
064/18 Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji
071/18 Naplnění otcovské role v neúplné rodině
079/18 Postoj mladých seniorek k možnostem seberealizace v séniu
089/18 Body art
090/18 Závislost na alkoholu se zřetelem k transgeneračnímu přenosu
091/18 Manželství z pohledu středoškolské mládeže
092/18 Case management v sociálních službách pro mentálně postižené
097/18 Životní styl rodiny
102/18 Volný čas žen na mateřské dovolené
108/18 Komparace sociální práce s ženskými a mužskými oběťmi domácího násilí
109/18 Kvalita života vojáků na zahraniční misi
125/18 Dilema motivace klientů ke vstupu na trh práce
133/18 Azylové domy pro matky s dětmi
135/18 Domácí násilí páchané na seniorech
138/18 Kvalita života rodin s PAS
144/18 Netolismus
148/18 Metody práce se sebepoškozujícím jedincem
154/18 Mezigenerační vztahy v rodině v kontextu nemoci seniorů
182/18 Dětství bez otce

32 Politika

072/18 Evropská unie jako mezinárodní aktér

33 Ekonomie

001/18 Proměny finanční situace žen na přelomu tisíciletí
010/18 Udržitelnost cestovního ruchu v destinaci
011/18 Srovnávací analýza zkušeností řízení lidských zdrojů
021/18 Ekonomická situace států EU
022/18 Vliv ICT na konkurenceschopnost podniku
030/18 Event marketing – Gladiator Race
032/18 Cirkulární ekonomika
058/18 Analýza korporátního trhu nemovitostí
066/18 Personální agentura
067/18 Trh práce a nezaměstnanost
084/18 Gamifikace v cestovním ruchu
085/18 Propagace VŠ
095/18 Virální marketing
099/18 Efektivní interní komunikace
130/18 Technology tranfer
131/18 Economy
171/18 Analýza způsobů propagace firem zaměřených na sportovní výživu

34 Právo. Právní věda

019/18 Ochrana osobních údajů
026/18 Implementace nařízení GDPR v malém/středním podniku
078/18 Vliv pracovně právních vztahů na pracovní klima
088/18 Václav Pavlíček
114/18 Pachatel krádeže a jeho motivace ke spáchání trestného činu
127/18 Nejlepší zájem dítěte

37 Výchova a vzdělávání

014/18 Kompetence pedagogů k diagnostice sluchové vady v MŠ
015/18 Publikace PdF (1968, 1969)
017/18 Využití programů Mentio při terapii u osob s afázií
018/18 Kompetence sociálního pedagoga
023/18 Pregraduální příprava pro učitelství v MŠ
033/18 Výchovné strategie rodičů a jejich vliv na chování dětí v kyberprostoru
036/18 Učitelské vzdělávání v oboru ČJ a dějepis
045/18 Vliv sociálních sítí v oblasti mezilidské komunikace vysokoškoláků
048/18 Komunikace a komunikační bariéry mezi prarodiči a vnoučaty
050/18 Interkulturní komunikace
051/18 Fenomén limitů ve výchově dětí
052/18 Mobilita studentů vybraných středních škol
054/18 Pohybové aktivity u dětí v MŠ
057/18 Využívání digitálních médií z pohledu dětí a rodičů
060/18 Souvislosti životního a výchovného stylu v rodině
061/18 Výzkum psychické a fyzické činnosti u studentů VŠ
062/18 Co stojí za demotivovaností žáků na 2.stupni ZŠ
074/18 Výukové metody a organizační formy z pohledu učitelů a žáků SŠ
075/18 Čas rodičů věnovaný dětem
082/18 Bibliofiletika
086/18 Cizojazyčné vzdělávání v ČR
087/18 Názory pedagogů na inkluzivní vzdělávání
093/18 Cíl výchovy předškolního vzdělávání (sociální vybavenost)
096/18 ŠVP pro školní družiny jako efektivní nástroj pro vychovatele
100/18 Možnosti trávení volného času předškoláků
104/18 Mravní výchova Komenského v etické výchově na 1.stupni
105/18 Role a smysl etické výchovy na ZŠ a SŠ
106/18 Mediální gramotnost jako klíčová kompetence v informačním věku
110/18 Využití AAK u osob s DMO
113/18 Ústavní výchova a její specifika
115/18 Znalosti žáků 1.stupně ZŠ o zdravém stravování
117/18 Dětské domovy
119/18 Význam canisterapie u dětí s kombinovaným postižením
120/18 Inkluze ve školství
123/18 Mapování indikátorů ovlivňujících mládež k pohybové aktivitě
124/18 Projekt environmentální výchovy v předškolním vzdělávání
126/18 Motivace adolescentů k volnočasové pohybové aktivitě
128/18 Vztah CODA dětí k užívání českého jazyka
132/18 První pomoc v mateřské škole
134/18 Rozvíjení environmentální senzitivity u dětí předškolního věku
139/18 Pohybové aktivity dětí předškolního věku
140/18 Vliv ředitele na klima školního prostředí
145/18 Pedagogika volného času
146/18 Výhody a nevýhody moderních technologií v mateřských školách
149/18 Kyberšikana
151/18 Výukové semináře
152/18 Pomůcky pro realizaci logopedické prevence v mateřských školách
153/18 Hodnocení žáků v TV
156/18 Spolupráce rodiny a MŠ
157/18 Školní zralost
161/18 Postoje žáků k tělesné výchově na vybraných středních školách
162/18 Organizované zájmové činnosti dětí v předškolním věku
165/18 Význam rané péče v životě dítěte se zrakovým postižením
167/18 Možnosti využití AAK u žáků s mentálním a kombinovaným postižením
170/18 Český učitel v anglické MŠ po brexitu
172/18 Šikana ve školní tělesné výchově
173/18 Relaxační techniky v MŠ
183/18 Pedagogický výzkum užití teorie grafů
184/18 Podpora čtenářství dětí a mládeže
186/18 Dodržování třídních pravidel v MŠ chlapci a děvčaty
187/18 Založení nové obecní mateřské školy
188/18 Psychomotorika v předškolním vzdělávání

5 Přírodní vědy

012/18 Přírodní produkty
024/18 Poptávka a nabídka po veganských produktech
053/18 Natura 2000
063/18 Chráněná území
122/18 Antidotes
129/18 Drugs
166/18 Meziroční vývoj avifauny na vybraných vodních plochách ČR
177/18 Prostorová představivost u dětí

6 Užité vědy

003/18 Obezita u dětí předškolního věku
006/18 Bentham
025/17 Farmakologie
059/18 Ochrana půdy
065/18 Eroze půdy
076/18 Asistovaná sebevražda a konflikt svědomí lékařů a asistentů
081/18 Mediální prezentace zdravé výživy na sociálních sítích
101/18 Zooterapie – její význam a přínos pro člověka 112/18 Terapie hadem
116/18 Veganství jako východisko z poruch příjmu potravy
136/18 Fixační, transportní a vyprošťovací pomůcky
137/18 Komplexní ošetřovatelská péče o seniora s dehydratací
142/18 Obezita jako problém současnosti
158/18 Intoxikace alkoholem u mladistvých
180/18 Výživové doplňky

7 Umění

043/18 Eduard Douša
169/18 Vliv varhanní hry na hudebnost
189/18 Grafický design a redesign knihy

796 Sport

037/18 Osvojení plaveckých způsobů plavců - začátečníků
040/18 Úroveň pohyblivosti vybraných tělesných segmentů u žáků SŠ
042/18 Hodnocení disciplíny 400 m kraul
044/18 Preference pohybových aktivit žáků na 2.stupni ZŠ
077/18 Interakční trenérský styl
141/18 Kritické momenty ve sportovní činnosti dětí a mládeže
155/18 Pohybová aktivita jako součást školního dne
159/18 Pohybové činnosti v MŠ
160/18 Lezení na umělé stěně ve školní tělesné výchově
174/18 Zařazení snowboardingu do školních kurzů
175/18 Sjezdové lyžování
179/18 Kritické momenty ve sportovní činnosti mládeže
185/16 Nácvik skoku vysokého a dalekého

8 Lingvistika. Literatura

004/18 Libor Dvořák
016/18 Nerudovy divadelní hry
027/18 Generační román
028/18 V. Boukal : Blázen veze pravdu v kufru
035/18 Dystopie v současné fikci
039/18 Vývoj zobrazení Frankensteina
068/18 Miloš Urban
070/18 Petra Soukupová
080/18 Problematika závislosti v literatuře pro mládež
083/18 Ota Hofman
111/18 Marie Červinková-Riegrová
121/18 Gamebook
150/18 Dětské příběhy na téma rozvod
176/18 Předčtenářská gramotnost
181/18 Vývoj katedry ruského jazyka na UHK

9 Geografie. Dějiny

005/18 Český ráj – cestovní ruch
049/18 Petra Bendová
118/18 Cestování za sekvojemi po Kalifornii
147/18 Rod Harrachů
168/18 Kulturní cestovní ruch v Portugalsku

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová