Rešerše vypracované v roce 2016 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

001/16 Využití ICT k rozvoji obce Úpice
004/16 Využití ICT k rozvoji města Náchod
011/16 Manažerský informační systém
047/16 Business Intelligence
049/16 Smart home a domácí automatizace
053/16 Kvantové programování
070/16 Orchestrace a management virtuálních síťových funkcí
134/16 Software pro sociální pracovníky
142/16 Lemmatizace češtiny
182/16 Data z digitálních knihoven
228/16 Módní blogy
252/16 Senioři a sociální sítě

159 Psychologie

022/16 Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků
030/16 Agrese
034/16 Podíl psychické a fyzické činnosti v životě člověka
035/16 Psychická stabilita vrcholově sportujících žáků
073/16 Motivace adolescentů k sebepoškozování
199/16 Copingové strategie

2 Náboženství. Teologie

052/16 Svatý Petr
201/16 Křesťanství a státní politika současné Číny

3 Společenské vědy

027/16 Syndrom vyhoření u pracovníků zařízení pro děti
029/16 Ageismus v současné společnosti a jeho prevence
058/16 Životní příběh jedinců z rozvedených rodin
061/16 Systém náhradní rodinné péče
063/16 Efekt primarity v sociální práci
066/16 Dětský domov
085/16 Postoje pomáhajících profesí vůči imigrantům
092/16 Prevence závislosti na alkoholu na ZŠ
096/16 Transnacionalismus a globalizace
109/16 Zkušenosti studentů s užíváním návykových látek
115/16 Sanace rodiny
118/16 Potřeby zadlužených seniorů
122/16 Sociální pedagog a jeho uplatnění v PMS
127/16 Ústavní péče
136/16 Rozvodové a rozchodové konflikty
137/16 Coming out gayů
153/16 Systém sociálního zabezpečení v Portugalsku
155/16 Podpůrná opatření Nového Prostoru ke zlepšení situace osob bez domova
158/16 Kvalita života seniorů žijících v samostatné domácnosti
159/16 Přístup rodičů k trávení volného času dětí na počítači
165/16 Dilemata spojená s osvojením dítěte
178/16 Vztahová vazba v náhradních rodinách
179/16 Názory studentů VŠ na jejich budoucí uplatnění na trhu práce
180/16 Hodnocení kvality života u pacientů s onemocněním hrtanu
187/16 Komunitní sociální pedagogika
191/16 Vliv rodiny na výběr vzorů a idolů dnešní mládeže
193/16 Aktivizace klientů v nízkoprahových zařízeních
195/16 Kvalita života a výzkum hodnotového systému současné generace
205/16 Sluchové postižení ve vztahu k sociálně právní oblasti
207/16 Praxe OSPOD při neplnění rodičovské odpovědnosti
208/16 Postavení seniorů ve společnosti
214/16 Sociální prostředí
217/16 Volný čas dětí žijících ve městě a na vesnici
218/16 Volný čas na rodičovské dovolené
221/16 Domácí násilí
223/16 Život člověka se svalovou atrofií
224/16 Sebeobslužné kompetence zdravotně postižených
231/16 Incestní tabu v antropologii
235/16 Volný čas matek
236/16 Strategie zvládání péče domácích pečovatelů
237/16 Volnočasové aktivity občanů Plzeňského kraje
242/16 Edukace uvnitř skupiny rizikových fotbalových fanoušků
246/16 Subkultura hardcore
248/16 Volný čas dítěte a role rodiny
251/16 Rezidenční spokojenost cizinců a Čechů ve Smiřicích
258/16 Volný čas matek samoživitelek
260/16 Integrace cizinců na území ČR

32 Politika

054/16 Politické a stranické systémy
091/16 Transnacionální migrace
103/16 Proměny kulturní diverzity v zemích bývalého sovětského bloku
105/16 Populismus a migrační krize
119/16 Teorie modernizace
171/16 Konflikt v Kosovu z hlediska teorie spravedlivé války

33 Ekonomie

003/16 Marketingová komunikace vysoké školy
005/16 Povědomí manažerů stravovacích služeb v regionu o lokální kultuře
006/16 Analýza dopadu závodu Jizerská 50 na CR v Jizerských horách
009/16 Komparace předpokladů cestovního ruchu Prahy a Sofie
010/16 Komunikační mix parfumerie Marionnaud
015/16 Komparace cestovního ruchu Lipenské a Oravské přehrady
017/16 Cestovní ruch Mostecka
018/16 Destinační management Orlických hor
020/16 Agroturistika
023/16 Analýza strategického řízení
024/16 Nehmotné dědictví a cestovní ruch
028/16 Personální činnost se zaměřením na vzdělávání a motivaci
033/16 Destinační marketing
036/16 Spotřební chování
039/16 Motivace a spokojenost návštěvníka Mirákula v Milovicích
051/16 Analýza strategického řízení v cestovním ruchu
057/16 Spokojenost a motivace návštěvníků ZOO Dvůr Králové n.L.
064/16 Rodinný cestovní ruch
071/16 Gastroturistika
076/16 Participativní management
077/16 Filmový turismus v Královéhradeckém kraji
078/16 Analýza zájmu klientů o turistickou destinaci Kutná Hora
082/16 Lokalizační předpoklady CR města Prahy
083/16 Lokalizační předpoklady CR města Sofie
106/16 Internetový marketing v cestovním ruchu
148/16 Management hudebních alternativních festivalů
164/16 Získávání zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí
166/16 Garážové firmy
172/16 Optimalizace daňové povinnosti poplatníka
188/16 Marketingová komunikace
196/16 Aktuální trendy cestovního ruchu
198/16 Rozvoj turistické destinace Dolní Morava
211/16 Informační management
220/16 Analýza marketingové strategie cestovní kanceláře
232/16 CR v Českém ráji zaměřený na dětského návštěvníka
240/16 Strategický management
245/16 Rozvoj obce
253/16 Potenciál cestovního ruchu v Náchodském okrese
256/16 Individuální cestovní ruch v ČR a Tchajwanu

34 Právo. Právní věda

093/16 Vedlejší dohody společníků
120/16 Bezpečnost a občanská společnost v místě bydliště
144/16 Senioři jako oběti trestných činů
147/16 Názory veřejnosti na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
212/16 Pomoc a poradenství obětem trestných činů
216/16 Pomoc obětem trestného činu
250/16 Metody forenzní genetiky v odvětví kriminalistiky

37 Výchova a vzdělávání

002/16 MyEnglishLab
008/16 Porovnání českého a britského školského systému
012/16 Komparace edukačního systému ČR a Srí Lanky
025/16 Jan Mauer
026/16 Multikulturní výchova
032/16 Němčina po angličtině
038/16 Klima třídy
041/16 Tvorba praktických listů pro obor kominík
042/16 Koncipování programů primární prevence
043/16 Šikana na středních školách
044/16 Motivace žáků ke studiu na SŠ automobilní
045/16 Konstruktivistické pojetí ve výuce na SŠ
046/16 Specifika práce vychovatelů ve výchovném ústavu
060/16 Faktory ovlivňující absenci na odborném výcviku
062/16 Romské děti v náhradní rodinné péči
075/16 CLIL – obsahově a jazykově integrovaná výuka
079/16 Specifika trávení volného času dětí ve městě a na vesnici
080/16 Využití volného času žáků 2.stupně ZŠ
081/16 Dítě, dětství, rodina
088/16 Vychovatel v dětském domově
090/16 Socializace dětí v MŠ
094/16 Multikulturní výchova
100/16 Vychovatelé DD a jejich profesní příprava
102/16 Přístupy rodičů k novým trendům v oblasti médií
104/16 Mediální výchova ve výchovných ústavech
110/16 Zkušenosti žáků s výchovnými poradci
111/16 Styly a strategie učení z textu u žáků SOŠ a SOU
112/16 Psychoanalýza školní absence na SŠ
113/16 Komunikace se žáky v odborném výcviku
116/16 Dotyková zařízení ve vzdělávání
123/16 Agresivita dětí předškolního věku
128/16 Témata etické výchovy – didaktické listy
132/16 Prevence rizikového chování v kyberprostoru
135/16 Sexuální výchova v nízkoprahovém zařízení
145/16 Agresivní chování a jeho prevence
146/16 Sexuální chování dětí v DDŠ a strategie reakcí na ně
150/16 Učení budoucích pedagogů z hlediska formy studia
151/16 Vzdělávání pracovníků veřejného sektoru
152/16 Volný čas žáků ZŠ na malém městě
157/16 Specifika komunikace s osobami s PAS
161/16 Žáci s ADHD a jejich postoje ke škole
162/16 Robust knowledge
163/16 Trávení volného času žáků prostřednictvím Youtube
167/16 Metodický příspěvek k mediální výchově
168/16 Logopedická péče o postlingválně ohluchlé osoby
173/16 Četba sluchově postižených dětí
181/16 Výchova prarodiči
183/16 Školní uniformy
184/16 Učební materiály pro výuku oboru instalatér
185/16 Postoje žáků ZŠ praktických k dalšímu vzdělávání
186/16 3D tiskárny na SŠ
197/16 Průřezová témata na 1.stupni ZŠ
200/16 Šikana na ZŠ
202/16 Vzdělávání seniorů a jeho specifikace
204/16 Možnosti sociálních pedagogů v prevenci sociálních sítí
206/16 Demokratizace v rodině
215/16 Změna organizace praktického vyučování na průmyslové škole
222/16 Rizikové chování dětí v ústavní výchově
225/16 Jak hodnotí učitelé v DD se školou?
229/16 Výchova dítěte v homoparentálních rodinách
230/16 Učitel v mateřské škole
234/16 Learning organisation
238/16 Vzdělávání jako celoživotní proces
243/16 Alternativní školy – historie a současnost
244/16 Využití myšlenek Ligy lesní moudrosti
254/16 Šikana a sociálně patologické jevy

5 Přírodní vědy

014/16 Revitalizace zámeckého parku
031/16 Didaktika biologie
097/16 Ekologické aspekty globalizace
131/16 Algologický výzkum rašelinišť v okolí Hory Svatého Šebestiána
190/16 Geologie ČR

6 Užité vědy

019/16 Kultura pití čaje
048/16 Autismus
067/16 Setkání a zkušenosti rodin s duševním onemocněním
069/16 Alkoholismus
074/16 Poruchy příjmu potravy
086/16 Zdravotnická záchranná služba
089/16 Právo na život postižených dětí
117/16 Pohybové aktivity a zdravý životní styl jako prevence obezity
124/16 Morální oprávněnost pokusů na zvířatech
125/16 Biblioterapie
129/16 Použití zavinovaček v péči o novorozence a kojence
138/16 Alzheimer´s disease
139/16 Orphan drugs
140/16 Antiaging drugs
141/16 Bentham science (KK)
149/16 Umírání a smrt z pohledu zdravotních sester
154/16 Využití podpůrných terapií a stimulací v hospicové péči
169/16 Domácí hospicová péče
203/16 Dopravní nehoda
210/16 Zpracování dřeva prvovýrobou
213/16 Celiakie
241/16 Rehabilitace ramenního kloubu
249/16 Sexualita osob se specifickými potřebami
255/16 Analýza reklam na životní styl ve vybraných periodikách

7 Umění

007/16 Sportovně rekreační aktivity jako součást produktu ČR
016/16 Filmy Martina Friče
121/16 Česká svatba a malířství
143/16 Antonín Buchtel
209/16 Nejvýznamnější sbory východních Čech
226/16 Plastový odpad ve výtvarném umění
259/16 Písňová tvorba Karla Bendla

796 Sport

050/16 Sportovní cestovní ruch
065/16 Společenské přínosy kolektivních sportů
087/16 Motivace mládeže k pohybovým aktivitám
098/16 Snowblade
108/16 Freestylové lyžování pro začátečníky
176/16 Vývoj cyklistiky
219/16 Posilování a kondiční cvičení pro studenty SŠ
227/16 Srovnání metodiky výuky v lyžařských školách

8 Lingvistika. Literatura

013/16 Kvalita mluveného projevu
037/16 English for specific purposes
072/16 Nella Mlsová
095/16 Využití podnětů Richarda Wagnera v díle Terézy Novákové
126/16 Tvůrčí psaní
133/16 Rudolf Medek
174/16 Pohádky v mezigeneračních vztazích
175/16 Česká dramatická tvorba v první třetině 20.století
233/16 Recepce Českého románu Olgy Scheinpflugové

9 Geografie. Dějiny

021/16 Gran Canaria
040/16 Svatební folklór
055/16 Historie vybrané destinace - Kvilda
056/16 Geneze politického procesu Bárta a spol.
059/16 Památky ČR po totalitních ideologiích
068/16 Indigenous and local knowledge
084/16 Dítě v proměnách času
101/16 Staré Hrady
099/16 Meče v době stěhování národů
107/16 Nový Malín
114/16 Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684-1783
130/16 Fenomén smrti ve středověké společnosti
156/16 Genius loci regionu Berchtesgadensko
160/16 Příčiny úmrtí v Nové Pace ve světle matričních záznamů z 1879-1889
177/16 Královédvorsko jako produkt cestovního ruchu
189/16 Naučné stezky Orlických hor
192/16 Životní cyklus destinace v Kutné Hoře
194/16 Český ráj
239/16 Kladské pomezí
247/16 Svatá Anežka Česká
257/16 L.S.Vygotskij

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová