Rešerše vypracované v roce 2012 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

059/12 Orientace tištěných médií na výchovu ke zdravému životnímu stylu
187/12 Přínosy IPv6 193/12 Bezpečnost webu
198/12 Virtuální týmy
217/12 Databáze a jejich inovativní využití
232/12 Master data management
235/12 Searching information on university websites
329/12 Analýza efektivnosti metod SEO a SEM v internetových obchodech
339/12 Webový marketing
355/12 Virtuální zpracování kultury popelnicových polí v Jaroměři
382/12 Sociální sítě, zabezpečení a rizika zneužití informací
390/12 Laser tag
398/12 Geocaching

1 Filozofie

044/12 Etické problémy českého vysokého školství
115/12 Problematika domova ve fenomenologii přirozeného světa
166/12 Rozum, svoboda, morálka
169/12 Řeč ve filosofii
287/12 Oikos
292/12 Etické aspekty eutanazie

159 Psychologie

012/12 Obranné mechanismy ega
023/12 Význam terapeutické skupiny pro klienta v náročné životní situaci
050/12 Krizová intervence u mladistvých se suicidálními sklony
053/12 Psychologický pohled na smrt
054/12 Mobbing
064/12 Vliv psychiky na projev jedince na veřejnosti
071/12 Agresivita a její příčiny na letním táboře
073/12 Rozdíl ve vývoji mužů a žen
149/12 Hodnocení osobních vztahů v tanečním souboru
233/12 Vliv reklamy na děti 2.stupně ZŠ
234/12 Psychosociální aspekty agresivního chování řidičů
267/12 Sebepoškozování
286/12 Smrt a umírání očima pečujících
364/12 Psychologie počítačových her
392/12 Vliv médií na děti

2 Náboženství. Teologie

391/12 Tradice a rituály u věřících lidí

3 Společenské vědy

003/12 Gerontosociologie
013/12 Životní styl a životní strategie seniorů
016/12 Kultura sluchově postižených
018/12 Stolování jako rituál
027/12 Prevence sociálně patologických jevů v rodině
028/12 Úloha internetových sociálních sítí v inkluzi dětí mezi vrstevníky
029/12 Sebepoškozování jako aktuální problém
030/12 Vliv prostředí na rodinnou kohezi
038/12 Informovanost mládeže o sektách
042/12 Sociální pomoc pro pozůstalé
043/12 Sociální zabezpečení seniorů ve venkovských lokalitách
047/12 Mezigenerační vztahy
063/12 Nabídka vzdělávání a poptávka po absolventech na trhu práce
065/12 Syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí
066/12 Sociální opora
069/12 Variantnost životních stylů mladých lidí
070/12 Prostituce
072/12 Prevence gamblingu
078/12 Domov a práce v zahraničí
080/12 Životní styl a životní strategie seniorů
081/12 Společensky netolerované drogy na taneční scéně
082/12 Rituály v rodině a rodinná koheze
088/12 Nezaměstnanost
089/12 Prevence šikany
090/12 Závislosti
096/12 Vliv internetu na záměrné sebepoškozování u adolescentů
097/12 Životní styl a životní strategie seniorů
101/12 Jak zabránit sociálnímu vyloučení matek (otců) s dětmi
105/12 Kvalita života u lidí s mentálním postižením
110/12 Obraz dítěte v současné televizní reklamě
120/12 Vazba vysokoškolských studentů na rodiště
124/12 Domácí násilí na ženách
133/12 Šikana a agrese
139/12 Evaluace sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
140/12 Sociální práce s imigranty
142/12 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
143/12 Koordinátor dobrovolníků
148/12 Fenomén umírání v ústavní a domácí péči
150/12 Bezdomovectví
152/12 Vliv sociálních a ekonomických faktorů na výživu dětí
153/12 Volný čas žen na rodičovské dovolené
159/12 Postavení vícedětných rodin v současné společnosti
161/12 Prevence návykových látek na SŠ
162/12 Sexualita mentálně postižených
164/12 Kvalita života zrakově postižených
171/12 Prevence kyberšikany
173/12 Kvalita života seniorů
174/12 Kvalita života středoškolské mládeže
175/12 Kvalita života adolescentů
176/12 Sociální klima malé sociální skupiny ve volném čase
177/12 Metodika a bezpečnost činností ve volném čase
178/12 Překážky a problémy při práci s klienty s duševním onemocněním
179/12 Socioekonomické a kulturní faktory ovlivňující výživu dětí
181/12 Gender
184/12 Nesezdaná soužití
188/12 Volnočasové aktivity a životní styl dospělých
191/12 Organizace bezpečnosti práce v mimoškolních vzdělávacích institucích
192/12 Prevence zneužívání návykových látek
196/12 Bezdomovectví
199/12 Domácí násilí a jeho vliv na sebepojetí ženy jako oběti
200/12 Dlouhodobá intervence sociálního pracovníka s lidmi s mentálním postižením
202/12 Proměny volného času žen na mateřské a rodičovské dovolené
207/12 Postoje lidí k osobám s mentálním postižením
208/12 Násilí na pracovišti
214/12 Romská kultura
221/12 Prevence sociálně patologických jevů na školách
229/12 Domácí zvyklosti a rituály
231/12 Mezigenerační vztahy
241/12 Problematika dětí opouštějících dětské domovy
242/12 Odborná příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
248/12 Postoje veřejnosti k osobám se zdravotním postižením
254/12 Sociální podpora rodiny v Pardubickém kraji
255/12 Domácí zvyklosti a rituály
256/12 Riziko syndromu vyhoření pro sociální pracovníky
269/12 Životní styl a životní strategie basketbalistů
273/12 Rizikové chování studentů vysokých škol
283/12 Komunikace slyšících a neslyšících v ledním hokeji
289/12 Analýza volnočasových aktivit profesionálních sportovců
295/12 Požární prevence u osob s mentálním postižením
297/12 Útěky dětí z výchovných zařízení
302/12 Význam pracovního uplatnění pro mentálně postižené
307/12 Role sociální práce na zapojení romské mládeže do společnosti
316/12 Příčiny vzniku patologického chování dětí
323/12 Sociální opora v životě ženy
324/12 Kvalita života lidí s mentálním postižením
326/12 Adaptace seniorů
334/12 Uplatnění lidí po úrazu páteře a míchy na trhu práce
336/12 Drogová závislost u příslušníků Armády ČR
337/12 Uplatnění sluchově postižených na trhu práce
340/12 Profesní životopis
344/12 Dobrovolnictví v neziskových organizacích
356/12 Nomádi nového tisíciletí
365/12 Strategie pracovní a rodinné dráhy žen s malými dětmi
366/12 Dobrovolnictví jako zpříjemnění života seniorů
367/12 Násilí v rodinách
368/12 Syndrom vyhoření a možnosti prevence u pracovníků v sociálních službách
371/12 Mateřská centra
372/12 Sociální práce s romskou komunitou
375/12 Postindustriální společnost
384/12 Primární prevence rizikového chování na ZŠ
397/12 Rasismus u dětí na ZŠ

32 Politika

006/12 Geopolitické postavení Venezuely
083/12 Nicaragua a USA
098/12 Schengen
155/12 Rasově motivovaný extremismus
201/12 Nikaragua v letech 1979-1990
259/12 Volby do Evropského parlamentu
260/12 Evropský parlament
277/12 Volby do EP
278/12 Evropský parlament
268/12 Neonacismus a antifašismus v Rusku
282/12 Volby do Evropského parlamentu
305/12 Vliv Ruské federace na Českou republiku
315/12 Euroregio Egrensis : česko-německá příhraniční spolupráce
395/12 Polarita

33 Ekonomie

004/12 Konkurenceschopnost
007/12 Analýza služeb ČD v rámci cestovního ruchu v Českém ráji
008/12 Netradiční formy cestovního ruchu
025/12 Hospodaření s penězi
026/12 Proměny rodičovského příspěvku v ČR
031/12 Charakteristika zařízení služeb cestovního ruchu na Rychnovsku
032/12 Efektivnost devizového trhu
040/12 Bankovní účty
041/12 Podmínky a perspektivy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu
046/12 Related commodities in exports of Turkey
102/12 Regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost v Libereckém kraji
106/12 Správa a mimosoudní vymáhání pohledávek
107/12 Penzijní připojištění a důchodová reforma ČR
114/12 Strategie podniku
121/12 Forex
129/12 Vývoj ratingu zemí EU
154/12 Franchising
157/12 Ekonomické aspekty mimořádných událostí
185/12 Marketingové nástroje a vývojové trendy v oblasti e-komerce
194/12 Bankovní poplatky
250/12 Dopravní služby v cestovním ruchu
271/12 Analýza konkurenceschopnosti ve vybraném podniku
276/12 Odměňování zaměstnanců v podmínkách SOŠ
351/12 Strategický plán pro rozvoj města Ostravy
381/12 Strategický plán Jilemnice
387/12 Analýza podnikatelského prostředí regionu Vysočina
408/12 Podnikání v Japonsku

34 Právo. Právní věda

019/12 Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
037/12 Vzdělávací aktivity jako součást programu zacházení
051/12 Spolupráce K-centra s probační a mediační službou
092/12 Páchání trestné činnosti jako důsledek negativních prožitků z dětství
137/12 Zkušenosti s užíváním drog u vězeňské populace
210/12 Sociokulturní příčiny delikvence mladistvých
211/12 Hromadné vraždy páchané z nenávisti
212/12 Masoví a sérioví vrazi na území ČR
230/12 Změny v právní úpravě nekalé soutěže
243/12 Trest domácího vězení
285/12 Probační a mediační služba v ČR
379/12 Vězeňství

37 Výchova a vzdělávání

005/12 Školní zahrada jako prostředek EVVO v MŠ
010/12 Boloňský proces a jeho dopady
011/12 Smyslové vady
034/12 Ekologie v mateřské škole
035/12 Literární projekt v mateřské škole
036/12 Canisterapie u dětí
052/12 Výchova a vzdělávání dětí s autismem
056/12 Čtenářská gramotnost
057/12 Slabikáře a čítanky pro zvláštní školy
060/12 Pracovní a výtvarné činnosti v mateřské škole
062/12 Rizikové dítě z hlediska SPU v předškolním věku
066/12 Média v životě současných dětí
068/12 Nemocné dítě a škola
074/12 Výtvarná výchova v MŠ
075/12 E-learning
076/12 Zážitková pedagogika v harm reduction programech
086/12 Školní klima v primární prevenci sociálních deviací
087/12 Drogová problematika na ZŠ
094/12 Informační chování u dětí předškolního věku
095/12 Kognitivní a metakognitivní intervence
103/12 Mediální výchova v rodině
111/12 Vlastivěda a prvouka
112/12 Volný čas dětí mladšího školního věku
113/12 Výtvarná výchova
116/12 Vzdělávání vychovatelů
118/12 Sociální začlenění a výchovné problémy Romů na ZŠ
119/12 Učebnice přírodopisu, zeměpisu, občanské a rodinné výchovy
122/12 Dítě s CAN a mentálním postižením v ústavním zařízení
125/12 Psychomotorika jako součást dětského letního tábora
127/12 Šikana ve středoškolském prostředí
128/12 Podpora rozvoje pracovních dovedností mentálně postižených
138/12 Specifika trávení volného času lidí s mentálním postižením
141/12 Rovering jako způsob osobního rozvoje
160/12 Deviantní chování u dětí z dětských domovů
163/12 Výchovné strategie rodičů se zaměřením na elektronická média
165/12 Pomůcky a hry pro děti s duálním postižením sluchu a zraku
167/12 Možnosti a meze výuky psaní na klávesnici na ZŠ
170/12 Zařízení náhradní rodinné výchovy
183/12 Styly učení
190/12 Uplatnění legislativy pro mateřské školy v praxi
195/12 Možnosti využití volnočasových aktivit u dětí s poruchami autistického spektra
197/12 Mediální výchova
204/12 Faktory ovlivňující dětského čtenáře
205/12 Třídní schůzky
206/12 Školní družina
213/12 Rizikové chování u žáků na 2. stupni
215/12 Komunikační schopnosti speciálního pedagoga
216/12 Rozvoj čichového a chuťového vnímání dětí se zrakovým postižením
223/12 Využití zážitkové pedagogiky k seznámení zrakově postižených dětí
227/12 Rozvoj dovedností u osob s mentální retardací
237/12 Práce s pohádkou v MŠ
238/12 Potřeby dítěte a jejich naplňování ve waldorfské pedagogice
239/12 Dítě se syndromem ADHD v MŠ
244/12 Role pedagoga u žáka s progredujícím postižením
245/12 Výuka tematického okruhu Člověk ve společnosti aktivizačními metodami
246/12 Člověk ve společnosti prostřednictvím celoročního projektového vyučování
247/12 Výuka ruského jazyka na SŠ
257/12 Reforma českého dějepisu
263/12 Vývoj kresby u předškolních dětí s LMR
266/12 Lesní mateřská škola
274/12 Čtenářství studentů
279/12 Využití aktivit v přírodě na SŠ
280/12 Postoje k integraci
281/12 Didaktický projekt výuky myslivosti na SŠ
284/12 Hudební a pohybové aktivity dětí s mentálním postižením
291/12 Hodnocení žáka na ZŠ
293/12 Školská poradenská zařízení
298/12 Didaktické zpracování obecné biologie
299/12 Modely státních maturit v ČR a ve Francii
300/12 Etická výchova ve škole
301/12 Učitel hudby se zrakovým postižením
306/12 Downův syndrom
311/12 Domácí vzdělávání očima české veřejnosti
322/12 Profesní příprava budoucích učitelů
325/12 Volný čas žáků na 2.stupni ZŠ
327/12 Poruchy řečové komunikace u kombinovaného postižení
328/12 Učební styly žáků
330/12 Vliv zážitku a prožitku volnočasových aktivit na výchovu
341/12 Využití ruských pohádek pří výuce ruského jazyka
345/12 Postoje intaktních dětí předškolního věku k dětem s SVP
346/12 Dramatická výchova
347/12 Informovanost žáků 2. stupně ZŠ o kyberšikaně
350/12 Seznamovací pobyt třídy s integrovaným zrakově postiženým dítětem
357/12 Netradiční metody výuky hudební výchovy
359/12 Rodinná výchova v mateřských centrech
360/12 Environmentální výchova v dětských klubech
361/12 Budování slovní zásoby při výuce cizích jazyků
362/12 Spolupráce pedagogů a vychovatelů na ZŠ
370/12 Základy účtování – didaktické zpracování
373/12 Muž pedagog
374/12 Společnost vědění
376/12 Rizika integrace
377/12 Hra v edukačním procesu
378/12 Integrace žáků se SVP
380/12 Využití aktivit v přírodě na střední škole
388/12 Lidové tradice v mateřské škole
389/12 Outdoorové aktivity v mateřské škole
400/12 e-Learning na SŠ
402/12 Využití počítačových her při procesu vzdělávání
403/12 Projekt letního jazykového tábora
407/12 ICT v projektovém vyučování
411/12 Poruchy řečové komunikace u osob s mentální retardací

5 Přírodní vědy

021/12 Antioxidační aktivita přírodních látek
022/12 Vliv přírodních látek na molekuly proteinů
048/12 Ptačí budky v Novohradeckých lesích
091/12 Sloučeniny arzenu a jejich toxické účinky
093/12 Kyselina šťavelová a její toxické účinky
108/12 Larinioides sclopetarius
151/12 Pes v životě lidí ve městě
222/12 Příprava pyridiniových sloučenin
310/12 Didaktický materiál pro výuku komplexních čísel na SŠ
319/12 Laboratorní mikroskopická technika

6 Užité vědy

002/12 Znalosti hokejových hráčů ve zdravé výživě
045/12 Cholera
058/12 Akumulátory
135/12 Psychosociální faktory dětské obezity
136/12 Canisterapie
144/12 Přístup obchodníků a politiků v Německu a ČR v sektoru alternativních energií
158/12 Ve zdravém těle zdravý duch
172/12 Kvalita života a civilizační choroby seniorů
180/12 Ženský a mužský mozek
182/12 Pohlavní rozdíly
186/12 Znalosti sester v prevenci a péči o dekubity
203/12 Způsoby měření rychlosti vozidel
225/12 Řešení mimořádných situací v dopravě v rámci cestovního ruchu
249/12 Optimalizace tras pro zásilkovou službu
251/12 Kvalita stravovacích služeb v Poděbradech
264/12 Alternativní terapie
265/12 Farmakologie
294/12 Animoterapie v sociální pedagogice
296/12 Ucelená rehabilitace osob s diagnózou roztroušená skleróza
321/12 Instruktor stimulace zraku v praxi rané péče
393/12 Pravá mozková hemisféra a její význam pro vzdělávání
394/12 Nedoslýchavost jako handicap u osob seniorského věku

7 Umění

020/12 Důsledky tréninkového zatížení atletů
049/12 Návrh a realizace zimního kurzu
079/12 Píseň v hudebním projektu Roční období
100/12 Režisér Jan Schmidt
117/12 Česká filmová pohádka
123/12 Absolutní sluch
134/12 Punková subkultura na Trutnovsku
209/12 Současná architektura Londýna
220/12 Barokní architektura a sochařství v Praze
262/12 Galerie a muzea v Praze
303/12 Hudební preference provozovatelů stravovacích zařízení
333/12 Moderní architektura v Čechách v letech 1920-1940
406/12 Vývoj jazzu v druhé polovině 20. století v Československu

796 Sport

039/12 Analýza a komparace zájmů o sport na ZŠ a SŠ
130/12 Komparace lyžařských škol
131/12 Lyžování dětí předškolního věku
218/12 Cykloturistika
226/12 Sportovní potenciál v Orlických horách
236/12 Cvičení rodičů s dětmi
253/12 Pohybové aktivity seniorů
258/12 Odlišnosti tréninku žen
270/12 Historie a vývoj přeskoku v gymnastice
288/12 Jóga dětí ve školní družině
290/12 Přehled mimoškolních fotbalových možností v PaK
304/12 Sport a sportovní aktivity mentálně postižených dětí
318/12 Ragby jako životní styl
348/12 Pohybové aktivity a jejich vliv na pohybovou úroveň mládeže
349/12 Lyžařský výcvik
369/12 Pohybová aktivita jako prevence civilizačních chorob
401/12 Vliv sportu na rodinu
405/12 Běh do vrchu
410/12 Průzkum zájmů studentů o pohybové aktivity

8 Lingvistika. Literatura

033/12 Budyšínský rukopis
061/12 Václav Hrabě
077/12 Ken Kesey
126/12 Iva Procházková
132/12 Odborný styl
156/12 V. Nabokov : Lolita
168/12 Obraz českého venkova v díle Františka Lesaře
228/12 V. Nabokov : Lolita – komparace textu a jeho filmové verze
275/12 E. Hostovský : Cizinec hledá byt
312/12 Maxim Biller : analýza autobiografických prvků
338/12 Vliv gotického románu na tvorbu Jane Austen
342/12 Románový cyklus Petrolejové lampy
343/12 Skloňování obecných jmen přejatých
409/12 Mluvní projev zpravodajských moderátorů

9 Geografie. Dějiny

001/12 Kolektivizace zemědělské malovýroby v okrese Pardubice
009/12 Schweiz
014/12 Zámky na Loiře
015/12 Reiseroute durch Hessen
017/12 Vánoce v Čechách
024/12 Portugalsko
055/12 Řecko
084/12 Dřevěné lovecké nástroje
085/12 Ostrava
099/12 Návrh poznávacího zájezdu inspirovaného Salvadorem Dalí
104/12 Turismus v Portugalsku
109/12 Kuba
145/12 Ohnišov, Bystré, Dobřany
146/12 Jihozápadní Švýcarsko očima cestovatele, sportovce a turisty
147/12 Atraktivity přírodního turismu v Dalmácii
189/12 Potenciál cestovního ruchu na ostrově Rhodos
219/12 Zpracování zájezdu do regionu Centre ve Francii
224/12 Národní parky USA
240/12 Thesálie
252/12 Provence – antická i očima impresionistů
261/12 Využití zámků Sychrov a Hrubý Rohozec v cestovním ruchu
272/12 Podpora příjezdu turistů do východního Finska
308/12 Turistický potenciál Anglie v cestovním ruchu
309/12 Turistický potenciál Floridy
313/12 Kladské pomezí
314/12 Potenciál cestovního ruchu ostrova Kypru
317/12 Visit interesting places in NewYork
320/12 Češi na Volyni
331/12 Cestovní ruch v regionu Attika
332/12 Odraz genia loci na Litomyšlsku
335/12 Channel Islands
352/12 Ruhrgebiet
353/12 Český ráj
354/12 Potenciál cestovního ruchu východního pobřeží Kanady
363/12 J. A. Komenský
383/12 Rodáci – jejich místo a význam v životě obce
385/12 Pěší turistika na Zlatohorsku
386/12 Lidová kultura v cestovním ruchu regionu Turiec
396/12 Muzea v Amsterdamu
399/12 Kulturně historický obraz Středočeského kraje
404/12 Památky města Jičína

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová