Rešerše vypracované v roce 2014 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

021/14 Návrhový vzor Spring MVC
025/14 Open source knihovní systémy
033/14 Elektronická zobrazovací zařízení od počátku po současné trendy
045/14 Internet
052/14 Informační bezpečnost ve výuce informatiky na ZŠ a SŠ
100/14 Excel
101/14 Sociální sítě
120/14 ICT v distribuci služeb cestovního ruchu
134/14 Užívání mobilního telefonu v mladším školním věku
147/14 Online marketing
149/14 Online marketing ubytovacího zařízení
151/14 Steganografie
158/14 Analýza komunikace firem
161/14 Řešení bezdrátového připojení v autobusové dopravě
178/14 Analýza datového připojení mobilních zařízení
186/14 Nasazení SDN ve firemním prostředí
188/14 Projektové call centrum na klíč
201/14 ICT v distribuci služeb cestovního ruchu
206/14 Možnosti nasazení SDN ve firemním prostředí
230/14 Využití IT v organizování služeb osobní asistence
313/14 Responzivní webdesign

1 Filozofie

041/14 Vědecká etika
087/14 Etika ve vztahu ke zvířatům
143/14 Konstrukce domova
209/14 Etická dilemata spojená s adopcí
247/14 Národní identita české mladé generace
256/14 Konstrukce domova
343/14 Svoboda vůle

159 Psychologie

112/14 Stresové symptomy u vrcholových a rekreačních sportovců
122/14 Syndrom vyhoření u Vězeňské služby
132/14 Psychologická proměna jedince v prostředí moderních médií
249/14 Finanční poradci z hlediska psychologie

2 Náboženství. Teologie

153/14 Berthold Josef Hejhal

3 Společenské vědy

007/14 Užívání marihuany mezi vysokoškolskými studenty
010/14 Naplňování práv osob se zdravotním postižením
012/14 Environmentální bublina
022/14 Sociální kontakty a vztahy seniorů v domovech pro seniory
023/14 Sociální opora v životě seniorů
026/14 Sociálně patologické jevy dětí a mládeže (kriminalita)
031/14 Partnerské násilí z pohledu adolescentů
034/14 Role rodiny v životě odsouzených mužů
038/14 Děti a alkohol
060/14 Postoje středoškolských studentů k problematice sebepoškozování
068/14 Partnerské násilí z pohledu žáků ZŠ
069/14 Vizuální sociologie
070/14 Sexuální chování adolescentů
078/14 Vliv rodinného prostředí na coming out
080/14 Sebepoškozování klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
082/14 Postoje romské mládeže k trávení volného času
083/14 Integrace a sociální sítě vietnamské komunity v ČR
085/14 Volný čas jako součást kvality života rodin s dětmi
088/14 Trampské osady
089/14 Pro-anablogy jako virtuální komunita
091/14 Socializace tokena v genderově odlišném kolektivu
105/14 Soužití homosexuálních párů
106/14 Odlehčovací služby
107/14 Postoje středoškolské mládeže k rodičovství
108/14 Vztahová vazba v náhradních rodinách
114/14 Sociálně patologické jevy v dětském domově
115/14 Vliv prostředí na kriminální chování dětí a mládeže
146/14 Sňatky nezletilých dívek
157/14 Volný čas seniorů na Broumovsku
162/14 Sociální vyloučení Romů
166/14 Zpřístupnění památkové rezervace Betlém Hlinsko osobám se zrakovým postižením
174/14 Problematika řešení diváckého násilí
179/14 Pohled pomáhajících pracovníků na oběti domácího násilí
183/14 Pohled pracovníků pomáhajících profesí na týrané a zneužívané děti
199/14 Kvalita života seniorů
202/14 Cirkulace elit
203/14 Sociální vazby v rámci druhého bydlení
207/14 Zkušenosti mentálně postižených se službami chráněného bydlení
216/14 Proměny městských částí HK a jejich dopad na kvalitu života
217/14 Sousedská soudržnost
218/14 Týrané dítě z pohledu vysokoškolských studentů
224/14 Hodnoty punkové subkultury a jejich členů
228/14 Volný čas seniorů
229/14 Mezigenerační vztahy
234/14 Proměny menšího města v čase
238/14 Pracovní zatížení
243/14 Mediální obraz Romů v ČR
244/14 Soužití mladé generace se seniory
245/14 Chataření a chalupaření
255/14 Život rodiny se sluchově postiženým dítětem
259/14 Sociální bydlení ve vyloučené lokalitě v Ostravě
262/14 Adaptace studentů během zahraničních studijních pobytů
265/14 Tokenismus
275/14 Diferenciace životního stylu během generačních kohort
279/14 Předsudky Romů a českých občanů
286/14 Patologické hráčství
293/14 Subkultura veganů a její životní styl
294/14 Problematika náhradní rodinné péče
295/14 Obsahová analýza
309/14 Společný domov v perspektivě mladých párů
311/14 Proměny vnímání neúplných rodin
348/14 Sociální proměny městských částí Hradce Králové
353/14 Nároky péče a realizace benefiční akce na podporu klienta v kómatu
356/14 Vztahy mužů a žen na pracovišti
357/14 Pohybová aktivita seniorů
358/14 Role kurátora v resocializačním procesu u dětí a mládeže
360/14 Adopce jako kulturní fenomén
362/14 Neúspěšná pěstounská péče

32 Politika

129/14 Přeměna osvobozeneckého hnutí na vládní stranu v Eritrei
164/14 Vývoj mexické strany Partido Revolucionario Institucional
165/14 Střet civilizací
171/14 Komparace přístupu radikálně levicových stran k EU
176/14 Vliv náboženství na Bushovu zahraniční politiku
197/14 Opozice v současném Bělorusku
225/14 Identita městských částí – Roudnička
236/14 Ženy v politice za 1.republiky a po roce 1989 (komparace)
239/14 Kosovo
240/14 Politika EU ve Východním Středomoří
272/14 Migrace do Severní Ameriky po roce 1989
274/14 Developerské projekty a role občanské společnosti
284/14 Angela Merkelová a její zahraniční politika
285/14 Zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace
290/14 Reforma komunistické strany – ČR, Maďarsko, Polsko
328/14 Čínsko-japonské bilaterální vztahy
330/14 Viktor Orbán a Maďarsko

33 Ekonomie

004/14 Festivalový turismus
005/14 The role of language in business performance
011/14 Analýza zahraničního obchodu mezi EU a Taiwanem
042/14 Finanční analýza podniku
057/14 Spolupráce podniků v klastrech cestovního ruchu
103/14 Ohodnocení klienta ve finančních institucích
109/14 Potenciál a management rozvoje gastroturismu
113/14 Spotřebitelské profily
117/14 Služby zaměřené na volný čas a animaci
121/14 Transparentnost hospodaření obcí na webu
124/14 Srovnání vybraných bankovních produktů
140/14 Analýza sociálních aspektů řízení lidských zdrojů
141/14 Hospodaření obcí na webových stránkách
150/14 Konkurenceschopnost malého podniku
152/14 Asymetrie informací
154/14 Podniková kultura
155/14 Online marketing vysoké školy
159/14 Zdravotnická ekonomika
163/14 Nové trendy v propagaci produktu
182/14 Public relations neziskových organizací
200/14 Manažerské rozhodování a stres v IT
235/14 Analýza firemní kultury cestovní kanceláře
271/14 Životní cyklus destinace
283/14 Situační analýza působení na zákazníky prostřednictvím dětí
297/14 Marketing v cestovním ruchu
304/14 Kooperace neziskového a soukromého sektoru
322/14 Představy o cestování mládeže
332/14 Management a organizace fotbalového kempu
350/14 Fair trade

34 Právo. Právní věda

018/14 Systém pomoci obětem trestných činů v ČR
062/14 Recidiva osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
075/14 Výkon trestu odnětí svobody v ČR
248/14 Práva zvířat
299/14 Žádost o ukončení života v zemích Beneluxu

37 Výchova a vzdělávání

001/14 Výuka produktivních řečových dovedností v cizím jazyce
002/14 Volný čas studentů s autismem
006/14 Komparace nabídky zájmových činností v DDM
017/14 Dětský domov se školou
019/14 Interaktivní tabule – jejich technologie a využití
027/14 Rozvoj sociálních dovedností pomocí kooperativního vyučování
032/14 Vnímání role školního psychologa pedagogickými pracovníky
035/14 Sebehodnocení a klima školní třídy u dětí v ústavní výchově
037/14 Vnímání učitelů rodiči žáků MŠ a ZŠ
040/14 Počítače v primární a preprimární edukaci
046/14 Volný čas dětí a role rodiny v něm
047/14 Motivace dospělých k dalšímu formálnímu vzdělávání
048/14 Identifikátory, které ovlivňují organizační klima v MŠ
050/14 Školní sportovní klub jako jedna z možností prevence SPJ
051/14 Aktivizační metody ve výuce odborných předmětů a odborného výcviku
052/14 Motivace a poznávací proces v technické výchově
055/14 Šikana v dětských domovech
058/14 Aktivizující metody ve výuce
059/14 Mediální výchova
061/14 Školní připravenost v různých mateřských školách
063/14 Strategie budování autority u začínajícího učitele
064/14 Autorita pedagoga
071/14 Sebehodnocení a klima školy
072/14 Programy pro rozvoj volného času dětí a mládeže
073/14 Čtení (polští autoři)
074/14 Etická výchova ve škole
076/14 Přípravné třídy
077/14 Genetická metoda čtení
079/14 Volný čas dětí a mládeže
084/14 Volnočasové aktivity dětí v dětském domově
099/14 Video in English language teaching
093/14 Angličtina v mateřské škole
094/14 Informatika v 6. třídě
096/14 Integrace zahraničních studentů na české vysoké škole
097/14 Ekonomická gramotnost
098/14 Zahraniční student na SŠ
102/14 Chyba ve výuce cizích jazyků
111/14 Možnosti výchovy a vzdělávání v oblasti přípravy na rodičovství
118/14 Reflexe procesu budování autority u budoucích učitelů
119/14 Reflexe procesu budování autority u začínajících učitelů
123/14 Dětské koutky
125/14 Spolupráce rodiny, školy a sociálních pracovníků při výchově romských dětí
127/14 Bezpečnost na dětských zotavovacích akcích
128/14 Výuka výtvarné výchovy metodou CLIL
130/14 Interaktivní tabule
131/14 CLIL obsahově a jazykově integrovaná výuka
139/14 Dětské explikace pojmů
142/14 Zahraniční výjezdy žáků základních škol
156/14 Uplatnění sociálního pedagoga v ČR
168/14 Strategie učení z textu
170/14 Individuální zvláštnosti žáka při učení AJ na SŠ
172/14 Diagnostika sluchové percepce u dětí předškolního věku
173/14 Postoje rodičů k alternativním vzdělávacím koncepcím v předškolním vzdělávání
177/14 Děti s rizikem SPU v předškolním věku
180/14 Integrace dětí ze znevýhodněného prostředí do běžné MŠ
181/14 Kritické myšlení dětí v předškolním věku
187/14 Prevence rizikového chování v dětských domovech
192/14 Užívání návykových látek u aktivně sportujících dětí a mládeže
193/14 Podpora rozvoje pracovních dovedností mentálně postižených
194/14 Faktory ovlivňující vývoj zdravého sebevědomí u žáků
195/14 Podmínky učení u studentů gymnázia
198/14 Efektivní formy a metody práce ve výuce
204/14 Rozvoj manuálních dovedností dospělých mentálně postižených
208/14 Děti z dětských domovů na vysoké škole
210/14 Výchova v romské rodině
212/14 Teoreticko-organizační a programové zabezpečení dětského tábora
214/14 Rozvoj zrakového vnímání u dětí předškolního věku
215/14 Tanec jako pohybová aktivita v mateřské škole
222/14 Aktivizující metody ve výuce AJ na ZŠ
223/14 Kreativní přístupy ve výuce NJ
233/14 Pedagogická praxe v afrických zemích
242/14 Řemesla a povolání v MŠ
252/14 Edukace žáků s tělesným postižením
253/14 Vzdělávání a zaměstnávání mentálně postižených
254/14 Perspektiva muže v lesní mateřské škole
257/14 Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti
258/14 Pěstounská péče
261/14 Matematické představy a jazykové dovednosti předškoláků
263/14 Současné trendy trávení volného času u středoškolských žáků
270/14 Motivace a cílová destinace zahraničních studijních pobytů
281/14 Sociální intervence jako příprava na profesní uplatnění
288/14 Volnočasové aktivity dětí v dětském domově
289/14 Úspěšnost integrace nedoslýchavých dětí
296/14 Komparace studia sportovního managementu na SŠ
303/14 Modernizace školství
305/14 Jazykové kompetence manažera sportovně rekreačních aktivit
316/14 Porovnání způsobu řízení dvou středních škol
320/14 Nároky na znalosti učiva u studentů ZŠ a SŠ
321/14 Vzdělávání romských žáků na ZŠ z pohledu učitelů
325/14 Podpora rozvoje pracovních dovedností mentálně postižených
326/14 Integrace dítěte s Downovým syndromem do běžné MŠ
327/14 Vnímání vychovatele ZŠ veřejností/rodiči
329/14 Výuka biologie člověka na gymnáziu
335/14 Problematika předškolního vzdělávání
338/14 Proces volby střední školy
340/14 Klíčové kompetence dětí v MŠ
342/14 Využití počítačových her ve vzdělání
349/14 Školní integrace dětí s mentálním postižením
351/14 Realizace sportovních aktivit u tělesně postižených na SŠ
354/14 Postoje pracovníků výchovných ústavů na přeměnu VÚ
361/14 Vztahy žáků v VI. B
363/14 Výuka ruštiny
364/14 Adaptive teaching, adaptive learning
365/14 Learning styles
366/14 Teaching strategies

5 Přírodní vědy

049/14 Vizualizace v teoretické matematice
056/14 Sudoku, magické a latinské čtverce
081/14 Výzkum azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
226/14 Městská zeleň v HK a potřeby obyvatel
278/14 Využití zonace v managementu CR v chráněných územích
315/14 Přírodní parky Prokopské a Dalejské údolí a Drahaň Troja

6 Užité vědy

016/14 Ošetřovatelský proces u pacienta s pulpitis
020/14 Ošetřovatelská péče u pacienta s neuralgií trigeminu
036/14 Obuvnictví na Skutečsku
039/14 Kultura pití čaje ve stravovacích službách
044/14 Downův syndrom
144/14 Móda v Československu
145/14 Svatební šaty
160/14 Otrava mykotoxiny
184/14 Postoje žáků SŠ ke stravování ve školní jídelně
277/14 Dětská obezita a její prevence
280/14 Odezva tepové frekvence ve sjezdovém lyžování
306/14 Zneužívání anabolických steroidů
317/14 Problematika umírání doma
323/14 Příčiny vzniku poruch příjmu potravy
339/14 Vliv zdravé stravy na vývoj dítěte
352/14 Těžba a zpracování dřeva
359/14 Zooterapie

7 Umění

067/14 Jaroslav Vogel
090/14 Moskva v kinematografii
116/14 Slovesnost a hudba
136/14 Česká hudební emigrace v období baroka
211/14 Zdobení lidského těla jako kulturní fenomén
220/14 Volnočasové aktivity kina Bio Centrál v HK
298/14 Dějiny ruské architektury
300/14 Adaptace textů F. Hrubína do filmové podoby
341/14 Propaganda ve filmu
355/14 Petr Eben

796 Sport

003/14 Význam sportovních akcí pro cestovní ruch
014/14 Tanec jako sportovně rekreační aktivita
028/14 Rugby
030/14 Street workout
054/14 Kompetenční portfolio instruktora vodní turistiky
167/14 Nové sportovně rekreační aktivity v nabídce cestovních kanceláří
231/14 Historie a vývoj gymnastických disciplín žen na základě pravidel
264/14 Československá spartakiáda v roce 1975
266/14 Rozdíl mezi profesionálním a amatérským fotbalem
291/14 Vliv kompenzačních cvičení na svalové dysbalance fotbalistů
292/14 Vliv motorických dovedností na posty hráčů ve fotbale
310/14 Úspěšnost střelby v basketbalu
312/14 Svalové dysbalance, jejich projevy a kompenzace v ledním hokeji
318/14 Lezení na umělé stěně jako doplněk organizovaného volného času
331/14 Standardní situace ve futsale
333/14 Trénink fotbalových brankářů
344/14 Komparace techniky a taktiky u vybraných hráčů tenisu
345/14 Analýza sportovních klubů a nabízených sportů
346/14 Komparace vlivu fyzického zatížení u fotbalových rozhodčích
367/14 Vznik Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové

8 Lingvistika. Literatura

008/14 Kateřina Tučková
009/14 Jaromír Typlt
013/14 Česká vánoční povídka
015/14 M. Kubátová : Vodnické pohádky
029/14 Jazyk v cestovním ruchu
065/14 Harry Potter
066/14 Tereza Boučková
104/14 Vliv literatury na morální vývoj
110/14 Petra Hůlová
137/14 Jan Těsnohlídek
189/14 Jmenný rod a životnost v češtině
190/14 Percepce a tvorba slovenského textu u studentů SŠ
191/14 Literární časopisy pro dětí a mládež
232/14 David Kořínek
237/14 Cestopisná tvorba Anny Řehákové
246/14 Ladislav Klíma
251/14 Adaptace literatury do filmu
268/14 Šumava v díle Karla Klostermanna a Josefa Váchala
276/14 Jiří Hájíček
287/14 Nonsensová pohádka
308/14 Teorie nonsensu
314/14 Benjamin Klička
324/14 Jáchym Topol
336/14 Pozdravy a formy oslovení v českém a ruském jazyce
337/14 Regionální varianty angličtiny s důrazem na texaské nářečí
347/14 Zapomenutý? Jan Weiss

9 Geografie. Dějiny

024/14 Chrám sv. Mikuláše v Jaroměři
043/14 Stanislav Vydra (1741-1804)
086/14 Hlavní nádraží v Hradci Králové
092/14 Porovnání náplně mohylových skupin v Čechách
095/14 Vývoj rasové teorie v nacistickém Německu
126/14 Dopady turismu na památku UNESCO – Zelená hora
133/14 Jizerské hory
135/14 Sonia Livingstone
138/14 Dark tourism
148/14 Československé legie ve Francii
169/14 Poutnictví v rámci inovace destinace
175/14 Karlovo náměstí v Praze
185/14 Kulturní zvláštnosti a tradice české menšiny v Banátu
196/14 Vztah české veřejnosti k ruské menšině žijící v ČR
205/14 Ukrajinci v Pardubicích
213/14 Anglie – Skotsko – Irsko
219/14 Postavení ženy ve středověké rodině
221/14 Domácí a zahraniční politika císaře Karla IV.
227/14 Místní identita - Malšovice
241/14 Žďárské vrchy
250/14 Obec Stěžery
260/14 Poutní místa Podkrkonoší
267/14 Svobodné Dvory
269/14 Dvůr Králové a okolí
273/14 Jiráskovy sady
282/14 Vybraní podnikatelé v Hradci Králové (1848-1948)
301/14 Engadin ve Švýcarsku
302/14 Životní cyklus destinace Calella-Blanes
307/14 Pavel Wonka a jeho odkaz
319/14 Poutní místa Podzvičinska
334/14 Cestovní ruch v Sársku a Alsasku

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová