Rešerše vypracované v roce 2013 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

022/13 A/B testování
028/13 Elektronická média v životním způsobu současné rodiny
053/13 Výuka programování s důrazem na rozvoj algoritmického myšlení
096/13 Pohybová gesta Android
116/13 Zpracování elektronických žádostí
151/13 Vliv IT na kvalitu života
156/13 Bezdrátové sítě a jejich zabezpečení
191/13 Network programming
261/13 Bezpečné užívání internetu žáky 1. stupně ZŠ
305/13 Úprava a optimalizace PDF souborů
347/13 Internetová prezentace
355/13 Prezentace a digitalizace urbáře panství Smiřice
356/13 Internetový marketing a jeho využití v praxi

1 Filozofie

133/13 Neoevolucionismus
227/13 Determinismus aplikovaný na dnešní svět
327/13 Etika v pedagogicko-psychologických vědách

159 Psychologie

040/13 Percepce dospělosti očima dětí
085/13 Stres a copingové strategie
095/13 Kvalita života 130/13 Výzkum kognitivních procesů u vysokoškolských studentů
147/13 Vliv Facebooku na rizikové chování adolescentů
155/13 Psychologický pohled na používání sociálních sítí
161/13 Obranné mechanismy ega
221/13 Role linky důvěry v péči o jedince se SVP
229/13 Suicidita a vyrovnání se se ztrátou

2 Náboženství. Teologie

293/13 Klášter Nanebevzetí Panny Marie

3 Společenské vědy

001/13 Sociální postavení Čechů ve srovnání s odlišnými kulturami
003/13 Způsob trávení volného času vícečlenných rodin
014/13 Nezaměstnanost
015/13 Možnosti aktivizace klientů domova důchodců
023/13 Trvalý pobyt cizinců v ČR
025/13 Sociální opora jako součást péče o klienta v DO
029/13 Role sociálního pracovníka v péči o pacienty se schizofrenií
032/13 Senior jako čekatel a příjemce pobytové sociální služby
044/13 Problematika užívání konopných drog studenty VŠ
045/13 W. H. Beveridge
049/13 Interetnické vztahy ve středním městě
052/13 Domov v životě starousedlíků
063/13 Možnosti uplatnění matek s dětmi na trhu práce
069/13 Sprejerství
070/13 Subkultura EMO
077/13 Udržování místních tradic jako zdroj identifikace mladých s lokalitou
081/13 Specifické přístupy k osobám se syndromem demence
082/13 Násilí na seniorech
086/13 Aktuální trendy trávení volného času adolescentů
087/13 Aktuální problémy moderní společnosti z pohledu dvou generací
094/13 Péče o seniora domácím a profesionálním pečovatelem
097/13 Pracovní uplatnění zrakově postižených
103/13 Krizová intervence
104/13 Význam mateřských center
110/13 Individuální práce se seniory s Alzheimerovou chorobou
118/13 Zájmová činnost mládeže
119/13 Sociologie rodiny
123/13 Podpora rodiny a dítěte s DMO v rámci ucelené rehabilitace
124/13 Job satisfaction
128/13 Kyberšikana u vysokoškolských studentů
131/13 Podíl fyzické a psychické činnosti současné populace
134/13 Role aktivizačního pracovníka v domově pro zdravotně postižené
142/13 Ženská práce a moderní společnost
145/13 Rodina s rizikem odebrání dítěte
150/13 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
152/13 Násilí na pracovišti
154/13 Volný čas dětí
159/13 Hodnotový systém dětí a mládeže
160/13 Kvalita života romských rodin v kontextu terénní sociální práce
165/13 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
166/13 Edukační práce s rizikovými fotbalovými fanoušky
174/13 Modální klient K-centra Hradec Králové
175/13 Syndrom CAN
176/13 Prevence rizik internetu
180/13 Rodáci a jejich význam pro město, region
181/13 Partnerské vztahy mladých lidí se sluchovým postižením
185/13 Odkládání mateřství z pohledu gender teorií
186/13 Důvody nařízení ústavní výchovy
187/13 Životní cykly
193/13 Syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí
195/13 Práva mentálně postižených osob
207/13 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
208/13 Sociální a pracovní rehabilitace mentálně postižených
213/13 Možnosti kulturního vyžití smyslově postižených v Královéhradeckém kraji
214/13 Zařízení pomáhající obětem sexuálního násilí se sluchovým postižením
216/13 Postoj společnosti k osobám s mentálním postižením
225/13 Sociální opora dětí a dospívajících
231/13 Syndrom vyhoření učitele
241/13 Emočně expresivní funkce rodiny
242/13 Příčiny nevěry v zaměstnání
246/13 Mezilidské vztahy Romů
247/13 Užívání drog ve skupině mladistvých delikventů
248/13 Pohled adolescentů na televizní reklamu
249/13 Azylové domy pro oběti domácího násilí
260/13 Partnerské vztahy a soužití osob s mentálním postižením
262/13 Představy středoškolské mládeže o partnerském soužití
264/13 Přechodové rituály z dětství do dospělosti
273/13 Program 5P jako sociálně preventivní program pro děti
274/13 Vliv získané vady zraku na partnerský život
277/13 Motivace mládeže k působení ve folklorních souborech
278/13 Nová občanská poradna v Novém Městě nad Metují
289/13 Komparace zneužívání návykových látek mezi studenty
297/13 Rodina jako možná příčina vzniku delikventního chování
298/13 Drogy ve skupině mladistvých delikventů v Královéhradeckém kraji
299/13 Dítě ohrožené závislostí na alkoholu
313/13 Patologické hráčství
315/13 Specifika života rodin se sluchově postiženým členem
322/13 Role prostředí k utváření zdravého životního stylu
330/13 Postoje adolescentů k osobám s mentálním postižením
332/13 Blog a Youtube – forma využívání volného času dívek a žen
343/13 Ruská a česká svatba
357/13 Řízení kvality v neziskové organizaci

32 Politika

037/13 Regionální politika Evropské unie
039/13 Rasismus v Jihoafrické republice
057/13 Analýza vývoje kohezní politiky v ČR
189/13 Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu ČR
275/13 Strategie kolumbijských vlád při řešení konfliktu
280/13 Guerilly v Latinské Americe
281/13 Latinská Amerika
287/13 Volební chování
344/13 Britská královská rodina a její role v 21. století

33 Ekonomie

002/13 Finanční analýza podniku
005/13 Strategický plán rozvoje města Tábor
013/13 Konkurenceschopnost podniku
018/13 Průběh a účinnost reklamní kampaně
019/13 Veřejný rozpočet
051/13 Srovnání personálních agentur v ČR
138/13 Úloha motivace v organizacích
141/13 Financování rozvoje Královéhradeckého kraje
153/13 Společenská odpovědnost firem
157/13 Trendy malých a středních podniků
170/13 Metody a způsoby hodnocení sociálních pracovníků
171/13 Senioři a spotřební chování
173/13 Mikroekonomická analýza firmy
190/13 Konkurenceschopnost
201/13 Analýza managementu vybraných atletických soutěží
212/13 Analýza trhu práce s ohledem na vybraný segment
230/13 Moderní produkty na českém pojistném trhu
235/13 Analýza financování kariéry hráče ledního hokeje
294/13 Implementace individuálního plánování do komerční sféry
312/13 Reklama na alkohol a její vliv na adolescenty
324/13 Finanční analýza
325/13 Swot analýza ve školství
329/13 Vliv marketingové komunikace pivních značek
339/13 Management univerzitního sportovního klubu

34 Právo. Právní věda

059/13 Penologie
184/13 Probační a mediační služba
258/13 Komparace legislativních procesů v USA, GB, Německu a Francii

37 Výchova a vzdělávání

007/13 Budoucnost znakového jazyka v 21. století
011/13 Integrace dětí se specifickými poruchami učení v ZŠ
016/13 Coda děti: život ve dvou světech
020/13 Vliv salesiánské pedagogiky na výchovu a vzdělávání mládeže
026/13 Dramatická výchova v práci vychovatele školní družiny
027/13 Výchova v současných rodinách z mezigeneračního pohledu
038/13 Etická výchova
042/13 Studium na zemědělských školách
046/13 Tělesná výchova v mezipředmětových vztazích
048/13 Využití výukových metod v muzejním prostředí
054/13 Využití principů prožitkové výchovy na dětském táboře
055/13 Sexuální výchova v předškolním věku
066/13 Dětský výtvarný projekt
079/13 Hodnocení žáků na SOŠ
088/13 Pojmová analýza v učebnicích botaniky
090/13 Motivace žáků v přírodovědných předmětech
092/13 Etická výchova
098/13 Rozvoj sluchového vnímání dětí se zrakovým postižením
099/13 Primární prevence rizikového chování v dětském domově
101/13 Předškolní vzdělávání
102/13 MŠ při zdravotnických zařízeních a herní terapie
105/13 Firemní školky
106/13 Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
111/13 Edukace mentálně postižených jedinců v ústavní výchově
112/13 Školní družina jako součást primární prevence na ZŠ
113/13 Edukační strategie využívání ICT středoškolskou mládeží
115/13 Dramatická výchova v chemii
117/13 Preventivní programy
120/13 Ústavní výchova a její výchova
122/13 Problémy integrace dětí cizinců v třídním kolektivu na ZŠ
125/13 E-learningové systémy ve výuce jazyků na VŠ
127/13 Komunikace v managementu školy
129/13 Absence respektování rodičovské autority
132/13 ICT ve výuce na prvním stupni ZŠ
135/13 Metodika hry na zobcovou flétnu u dětí s mentálním postižením
136/13 Dítě s alergií na ZŠ
139/13 ICT ve výuce matematické analýzy
140/13 Edukace žáka s poruchou autistického spektra
163/13 Logopedická intervence ve střediscích rané péče
167/13 Zdravý životní styl a pohybové aktivity rodin s dětmi s DS
168/13 Podpora rozvoje dovedností dospělých osob s mentálním postižením
179/13 Volnočasové aktivity dětí s poruchami chování
182/13 Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
188/13 Etická výchova v historickém kontextu
192/13 Rozvoj komunikačních kompetencí v MŠ
194/13 Stres a psychohygiena učitelů
198/13 Využití funkčního zraku slabozrakých při samostatném pohybu
203/13 Maturitní zkouška z matematiky
205/13 Realizace procesu ucelené rehabilitace dítěte se SVP v DD
209/13 Využití dotykového počítače v oblasti AAK u dětí s PAS
210/13 Aplikovaná behaviorální analýza u osob s autismem
215/13 Volnočasové aktivity nevidomých a slabozrakých
217/13 Specifika hudebního vzdělávání nevidomých
222/13 Rozvoj čichového vnímání zrakově postižených
223/13 Čtenářství a volný čas
224/13 Profesní příprava na otevřený trh práce
226/13 Zdraví ohrožující aktivity dětí na dětských táborech
228/13 Volnočasové aktivity jedinců s mentálním postižením
232/13 Interaktivní tabule v praktickém vyučování
234/13 Mírnění příznaků poruch chování u dětí v DD
250/13 Volnočasová centra v Pardubickém kraji
252/13 Role prarodičů
253/13 Perspektivy internetu a ICT pro výuku angličtiny
256/13 Výzkum přístupů ve výuce programování
257/13 Přístup žáků SOŠ k odborné praxi
259/13 Speciálně pedagogická péče o žáky ZŠ s poruchami učení
263/13 Středoškolští učitelé občanské výchovy
266/13 Volnočasové pohybové aktivity středoškolské mládeže
267/13 Volnočasové aktivity žáků ZŠ
269/13 Tvorba graffiti jako vandalismus i způsob komunikace na ZŠ
279/13 Preventivní projekt pro žáky s mentálním postižením
282/13 Diagnostika poruch chování a učení
285/13 Dialekte im DaF Unterricht
295/13 Rizikové chování a ICT
296/13 Vzdělávání seniorů jako eliminační faktor mezigeneračních bariér
308/13 Domácí vzdělávání
310/13 Využití tabletů u autistů k rozvoji komunikace
328/13 Etická výchova v historickém kontextu
331/13 Kamarádské vztahy mezi dětmi na ZŠ
340/13 Prevence AIDS na ZŠ
341/13 Vzdělávání Romů
346/13 Autorita učitele
348/13 Školní klima
352/13 Animační služby v cestovním ruchu
353/13 Formy a metody práce v předškolním vzdělávání

5 Přírodní vědy

006/13 Pojmová a obsahová analýza učebnice genetiky
071/13 Chromatografie
072/13 Rozpouštědla použitá při organické syntéze
073/13 Laboratorní technika
074/13 Výchozí látky pro organickou syntézu
075/13 Pyridiny a tenzidy
093/13 Známá iracionální čísla
143/13 Magické čtverce
202/13 Rostlinné jedy a toxiny
206/13 Závodní poštovní holubi
276/13 Stabilní poměry svahů v údolí řeky Jizery na Semilsku
302/13 Světlostálost
342/13 Geopark Vysočina
351/13 Klimatická změna

6 Užité vědy

024/13 Vliv adjustabilní bandáže žaludku na zdraví a kvalitu života
033/13 Význam školních jídelen ve školním stravování
034/13 Hospicová a paliativní péče v interkulturním pohledu
043/13 Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče
050/13 Vápník a hořčík ve výživě člověka
080/13 Terapeutická péče o osoby postižené afázií
083/13 Kosti, svaly, pohyb – pojmová náročnost na ZŠ a SŠ
084/13 Funkční změny pohybového systému u studentů
089/13 Pojmová analýza nervové soustavy člověka
100/13 Analýza marketingu nízkonákladových leteckých společností
146/13 Logopedická intervence u osob po cévní mozkové příhodě
148/13 Postoj žáků ke zdraví a zdravému životnímu stylu
169/13 Kouření dětí a mládeže
172/13 Domácí porody v kontextu rodinného života
178/13 Pleoptická cvičení při nápravě amblyopie
183/13 Pasivní kouření mládeže
204/13 Adaptace a akceptace osob s duševním onemocněním
211/13 Strava a vliv na lidský organismus
271/13 Poranění ramenního kloubu 320/13 Diagnostika a terapie ADHD
345/13 Komunikační schopnosti osob s parciálními lézemi CNS
350/13 Kvalita života dospělých s chronickou boreliozou

7 Umění

012/13 Luboš Sluka
060/13 Morální problematika v polské a slovenské kinematografii
062/13 Konceptuální kniha
076/13 Vznik a vývoj Českého národního symfonického orchestru
091/13 Digitalizace celuloidového filmu
177/13 Hudební život Litomyšle
233/13 Komparace literární předlohy a filmové verze
311/13 Tanec a prožitek

796 Sport

030/13 Pohybová aktivita studentů prvních ročníků SŠ
041/13 Jezdectví
056/13 Diagnostika klienta fitness centra
058/13 Problematika řízení volejbalového utkání
078/13 Přípravný kurz karate
108/13 Podpora sportovních aktivit dětí v současné rodině
109/13 Sport jako prevence sociálně patologických jevů
137/13 Plavání jako pohybová aktivita postižených
199/13 Analýza in-line bruslení v Královéhradeckém kraji
200/13 Analýza dostupnosti nepovolených podpůrných prostředků
220/13 Kiteboarding
236/13 Sportovně rekreační aktivity v programech cestovních kanceláří
237/13 Vliv změny pravidel v basketbale na četnost a úspěšnost střelby
238/13 Analýza činnosti rozhodčího v házené
243/13 Analýza činnosti rozhodčího ledního hokeje
244/13 Analýza činnosti rozhodčího futsalu
245/13 Management skialpinistického zájezdu do vybrané lokality
251/13 Badminton v rámci zájmové tělesné výchovy na školách
270/13 Moderní pohybové formy
272/13 Sportovně rekreační aktivity pro ženy
283/13 Trenérství a cvičitelství jako forma dobrovolnictví
286/13 Rozhodčí v pozemním hokeji
291/13 Sportovně rekreační aktivity
292/13 Sport jako způsob trávení volného času středoškoláků
300/13 Ovlivnění pohybového chování žáků při použití krokoměru
301/13 Chůze
314/13 Plavecký způsob prsa
318/13 Rozhodčí volejbalu
335/13 Má sport výchovnou hodnotu?
336/13 Fair play ve školách
337/13 Sportovní událost

8 Lingvistika. Literatura

008/13 Sylvia Plath
021/13 Dětský hrdina v ruské literatuře 20. století
107/13 Otcovství v díle Franze Kafky
121/13 Čítanky a antologie české literatury pro ZŠ
164/13 Jaroslav Rudiš
197/13 Childhood in Dickens´s three novels
219/13 Rozhněvaní mladí muži
255/13 Petra Hůlová
265/13 Odraz společenských hodnot v románu W. Scotta Ivanhoe
268/13 Přechylování ženských příjmení
290/13 Zhoubná kniha Obraz Doriana Graye
316/13 Karel Šiktanc
317/13 J. K. Rowling
319/13 Autorská pohádka v české literatuře
321/13 Tradice oslovování v české a ruské kultuře
323/13 Vliv literatury na morální vývoj
326/13 Jiří Dědeček
334/13 John Irving: Svět podle Garpa
338/13 Jáchym Topol: Sestra

9 Geografie. Dějiny

004/13 Dopady zapsání NP Českosaské Švýcarsko na seznam UNESCO
009/13 Singapur
010/13 Potenciál přírodního cestovního ruchu v Tanzanii
017/13 Polskem za židovskou kulturou
031/13 Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Nového Města nad Metují
035/13 Markvartice – čtyřúhelníkové valy
036/13 Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí v severní části Malé Hané
047/13 Sídelní strategie eneolitického osídlení (Šumpersko)
061/13 Environmentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
064/13 Kultovní objekty na pohřebištích Markomanů a Kvádů
065/13 Udržitelnost cestovního ruchu v Bílých Karpatech
067/13 Zillertal
068/13 Lausitzer Sorben
114/13 Cesty za kulturou a uměním – Cornwall
126/13 Normalizace na Broumovsku
144/13 Role a fungování Klubu českých turistů v cestovním ruchu
149/13 Hodnocení prorodinných destinací jihovýchodní Anglie
158/13 Analýza turistických produktů zaměřených na hrady a zámky
162/13 Potenciál cestovního ruchu Podzvičinska a Podkrkonoší
196/13 Cestovní ruch v Pardubickém kraji
218/13 Jižní Tyrolsko
239/13 Korsika, jedna z nejkrásnějších destinací Francie
240/13 Zámky na Loiře
254/13 Klub českých turistů v Náchodě
284/13 Potenciál zemí Velké Británie
288/13 Strategie cestovního ruchu v regionu Vysočina
303/13 Nové Město nad Metují v průběhu válek
304/13 Kinští v Chlumci nad Cidlinou
306/13 Kutná Hora – památka UNESCO
307/13 Stuttgart a okolí
309/13 Piletice a Šrámkův statek
333/13 Historické události města Rožďalovice
349/13 Historie lázní Běloves v datech i obrazech
354/13 Pevnost Josefov
358/13 Indiáni Severní Ameriky
359/13 Zhodnocení potenciálu cestovního ruchu Kutnohorska
360/13 Cestovní ruch v Anglii a Skotsku

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová