Rešerše vypracované v roce 2011 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

036/11 Algoritmizace
054/11 Metodologie společenských věd
069/11 Hlasatel jako specifická profese
154/11 Tvorba www stránek na ZŠ
281/11 Využití ICT v cestovním ruchu
303/11 Turistické destinace na YouTube

1 Filozofie

032/11 Etika v pomáhajících profesích

159 Psychologie

008/11 Význam komunikace manažera
014/11 Integrace duševně nemocných do společnosti
025/11 Aktivní zvládání stresových situací
052/11 Pohled na vnímání reklamy
073/11 Osamoceně žijící člověk a jeho pes
094/11 Svépomocné skupiny
095/11 Identita v období adolescence
108/11 Psychohygiena zdravotnického personálu v LDN
137/11 Domácí zvyklosti a rituály
170/11 Šikana v dívčích kolektivech
202/11 Vliv tragických událostí na psychiku příslušníků IZS
230/11 Adaptace a akceptace získané sluchové vady
286/11 Stresové zatížení výjezdových hasičů
323/11 Stresové zatížení u policistů a učitelů
354/11 Sebepoškozování
379/11 Prevence a psychologická intervence u afektivních poruch

2 Náboženství. Teologie

271/11 Postavení církví a náboženských společností v ČR

3 Společenské vědy

010/11 Poruchy komunikace u osob se syndromem demence
013/11 Orientace rodin s postiženým dítětem v sociálních dávkách a službách
015/11 Život klientek v azylových domech
029/11 Tradice a rituály z pohledu vysokoškoláků
031/11 Sex tourism in Thailand
042/11 Terapeutická komunita jako forma pomoci drogově závislým
045/11 Domov a občanská společnost
046/11 Mateřství žen s těžkým zrakovým postižením
053/11 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
064/11 Motivating staff in aviatik
065/11 Skupinová seberealizace
067/11 Postoj středoškolaček k užívání návykových látek – kouření
071/11 Postoj gamblerů k patologickému hráčství a k terapii
075/11 Představuje se svět lidí se smyslovým postižením
080/11 Expresivní terapie a jejich využití pomáhajícími profesemi
081/11 Využití běžně nabízených aktivit zrakově postiženými
083/11 Pohyb osob se zrakovým postižením
084/11 Životní vzory a hodnotové orientace klientů nízkoprahových zařízení
090/11 Domácí násilí
092/11 Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
097/11 Účast veřejnosti na rozhodování o budoucnosti krajiny
098/11 Postavení ženy ve společnosti
101/11 Specifické potřeby osob s těžkou zrakovou vadou
103/11 Hodnocení vybrané lokality podle funkcí, které poskytuje mladé generaci
106/11 Dilemata sociálních pracovnic na oddělení SPOD
114/11 Zájmy a potřeby
122/11 Občanská společnost v menším sídle
130/11 Problematika sociálního vyloučení seniorů
131/11 Středoškolská mládež a její vztah k multimédiím
132/11 Sociální práce s rodinou
136/11 Flexibilizace práce a flexibilizace rodiny
150/11 Těžká mentální retardace
155/11 Možnosti bydlení dospělých s mentálním postižením
156/11 Postoj společnosti ke sluchově postiženým
157/11 Komunikace osob se sluchovým postižením
159/11 Úloha solidarity z hlediska fungování moderního sociálního státu
160/11 Etnicky smíšená manželství
162/11 Domácí tradice
171/11 Prevalence užívání konopných drog
173/11 Problematika mobbingu u osob se zrakovým postižením
181/11 Přípravenost dětí z DD na samostatný život
182/11 Prostituce u studentů VŠ
183/11 Sebepoškozování u klientů dětských diagnostických ústavů
184/11 Domácí násilí páchané na ženách
185/11 Kombinace práce a rodiny
188/11 Život osoby se zrakovým postižením v Plzni
190/11 Ohluchl jsem aneb když svět rázem ztichne
197/11 Mladí vysokoškoláci v Hradci Králové
200/11 Představy dětí z DD o vlastním životě
201/11 Nízkoprahová centra
212/11 Sociální mapa
224/11 Vliv marihuany na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
227/11 Profesionální pěstounská péče
229/11 Aspekty samostatného života dětí vycházejících z pěstounské péče
235/11 Mentálně postižení a sexualita
236/11 Kontakt s osobami se zrakovým postižením
242/11 Stárnoucí populace
244/11 Využití příspěvku na péči
247/11 Cesta dospívajících k pravicovému extremismu
250/11 Ovlivnění života rodiny narozením postiženého dítěte
264/11 Zneužívání návykových látek u pomáhajících profesí
265/11 Mezigenerační přístupy ke konopným drogám
268/11 Mužská role
269/11 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v DD
270/11 Syndrom vyhoření
272/11 Flexibilizace práce a rodiny
273/11 Příprava mladých lidí pro vstup do života (Dům na půl cesty)
274/11 Mezilidské vztahy dospělých očima dětí
277/11 Začlenění vybraných skupin uprchlíků do české společnosti
279/11 Mezigenerační pomoc
287/11 Rizika virtuální komunikace
288/11 Bariéry mezi asistenčním psem a člověkem 290/11 Domov v etnicky smíšených rodinách
301/11 Výzkumy v reklamě
305/11 Drogy
310/11 Punk jako alternativní životní styl
311/11 Alkohol v životě středoškolské mládeže
317/11 Nová sociální rizika v postindustriální společnosti
328/11 Kompetence klientů s mentální retardací k podávání stížností
329/11 Domácí zvyklosti a rituály
336/11 Stigma
348/11 Konstrukce domova v kontextu studijních pobytů v zahraničí
349/11 Manželská nevěra
351/11 Sociální klima rodiny při očekávání dvojčat
355/11 Ústavní péče v letech 1945-48
362/11 Variantnost životních stylů mladých lidí
376/11 Zpracování metodik Dětského krizového centra
396/11 Drogová závislost a kriminalita mládeže
397/11 Rodina a její volný čas

32 Politika

047/11 Angloguatemalský spor
048/11 Komparace sociální demokracie v Chile a populistického socialismu v Bolívii od roku 2005
215/11 Česko-argentinské vztahy
399/11 Způsob strategického ne(řízení) vnitřní bezpečnosti ČR

33 Ekonomie

009/11 Motivace a hodnocení zaměstnanců ve firmě
093/11 Řízení lidských zdrojů v malém podniku
129/11 Zahraniční obchod EU v období 2003-2008
135/11 Management golfového klubu
194/11 Management znalostních pracovníků
205/11 Motivace a zvyšování pracovního výkonu
216/11 Teorie omezení
217/11 Negativní vlivy cestovního ruchu v Praze
218/11 Drogový turismus
221/11 Netradiční formy cestovního ruchu v ČR
222/11 Sexuální turismus
266/11 Intervence státu do ekonomiky
259/11 Daňové zatížení v ČR a v zemích OECD
276/11 Spřízněné komodity ve vývozu ČR
300/11 Sociální podnikání
324/11 Analýza vybraného segmentu trhu cestovního ruchu
343/11 Ekonomika Číny
345/11 Vliv negativních faktorů na návštěvnost ski areálů východních Krkonoš
350/11 Mezinárodní obchodní toky zboží
363/11 Měření efektivity podniku
364/11 Strategické plánování rozvoje obce
365/11 Heckscher-Ohlinův model
366/11 Živnostenský zákon
367/11 Gravitační modely v mezinárodním obchodě
368/11 e-Commerce
377/11 Management turnaje MMA
381/11 Vývoj a struktura zahraničního obchodu USA v období 2004-2010
383/11 Exportní konkurenceschopnost firmy
387/11 Franchising se zaměřením na gastronomii
393/11 Daňové zátěže v zemích EU
394/11 Regionální aspekty politiky zaměstnanosti

34 Právo. Právní věda

060/11 Stalking
089/11 Přehled předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví
147/11 Právní formy zániku manželství
166/11 Vydědění a dědická nezpůsobilost
204/11 Vybrané otázky trestného činu zanedbání povinné výživy
207/11 Ochrana lidského plodu v trestním právu a v medicíně
220/11 Počítačové pirátství
239/11 Rozvod manželství
240/11 Propuštění z vězení
312/11 Alternativní trest domácí vězení
382/11 Rušení trvalého pobytu v kontextu sociálně-patologických jevů
386/11 Efektivita trestu obecně prospěšných prací

37 Výchova a vzdělávání

001/11 Znakovací skupina jako způsob intervence
004/11 Problémové chování mentálně postižených
006/11 Prevence rizikového chování na internetu pro žáky ZŠ
007/11 Volný čas dětí v azylových domech
012/11 Kvalita života zrakově postižených
017/11 Autorita ve výchově
018/11 Volnočasové aktivity dětí s ADHD
019/11 Využití canisterapie u osob s mentálním a kombinovaným postižením
020/11 Volnočasové sportovní aktivity osob s tělesným postižením
021/11 Rozvoj grafomotoriky u dětí s dětskou mozkovou obrnou
023/11 František Bakule
024/11 Zkušenosti dětí s alkoholem a účinnost prevence
026/11 Projekt v literatuře na 1. stupni ZŠ
034/11 Využití výtvarných a pracovních činností pro rozvoj motoriky u předškolních dětí s DMO
035/11 Vzdělávání a pracovní uplatnění osob s dystrofií
037/11 Možnosti inkluzivního vzdělávání romských žáků na ZŠ
043/11 Hodnocení programů primární prevence na ZŠ
044/11 Výtvarné techniky u jedinců s mentálním postižením
056/11 Volnočasové aktivity tělesně postižených
057/11 Využití prvků arteterapie a ergoterapie na ZŠ speciální
066/11 Problematika napovídání a opisování na SŠ
068/11 Zdroje zátěžových situací u žáků SŠ
074/11 Informovanost dospívajících se smyslovými vadami o rizicích sexuálního chování
082/11 Úroveň edukace zdravotníků v přístupu ke zdravotně postiženým
088/11 Klima ve středoškolské třídě
091/11 Čtenářská gramotnost
096/11 Přístup žáků SŠ k teoretické výuce a odborné praxi
099/11 Projektová výuka v MŠ
100/11 Mentálně postižený a počítač
105/11 Analýza přijímací talentové zkoušky k sportovním studiím
107/11 Problematická témata v MŠ : Jak jsem přišel na svět
109/11 Dětské otázky
110/11 Dramatická výchova v ELT
123/11 Genderové prekoncepty
127/11 Integrace žáků se smyslovým postižením
139/11 Počítače a volný čas dětí
140/11 Využití strukturovaného učení při edukaci žáka s autismem
144/11 Autismus
145/11 Didaktika angličtiny
146/11 Etická výchova
148/11 Logopedie u dětí předškolního věku
163/11 Management a komunikace školy
164/11 Multimédia ve výuce hudební výchovy
169/11 Multimediální záznamy v pedagogické praxi
172/11 Profesní příprava klientů s mentální retardací
179/11 Individuální vzdělávání
180/11 Význam přírody a aktivit probíhajících v přírodě pro děti v DD
187/11 Tanečně-pohybové aktivity u osob s postižením sluchu
189/11 Osvěta žáků ZŠ o životě sluchově postižených
198/11 Zážitkové vzdělávací programy pro pracovníky DD
208/11 Školní management
210/11 Vzdálené laboratoře
211/11 Modernizace výuky říše Protozoa
213/11 CLIL
225/11 Axmanova technika ve speciální pedagogice
226/11 Podpora rozvoje motoriky u dětí s DMO
228/11 Soubor didaktických pomůcek na ZŠ speciální
233/11 Vývoj komunikačních schopností u dětí s DMO
234/11 Logopedická péče v MŠ
238/11 Muzeum jako možnost poznání pro mentálně postižené
243/11 Inovativní výukové metody ve výchově k občanství
245/11 Projektové vyučování na druhém stupni ZŠ
246/11 Přístup žáků SOŠ k docházce na praktické vyučování
248/11 Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
256/11 Mravní výchova podle Piageta a Kohlberga
249/11 Postoj žáků SŠ k exkurzím a výletům
252/11 Péče o děti s Downovým syndromem
253/11 Metoda Snoezelenu u dospělých a seniorů
254/11 Edukace zdravotnického personálu
255/11 Hudební výchova na ZŠ speciální
257/11 Vizuální podpora výuky francouzského jazyka
258/11 Nonverbální komunikace v pedagogické praxi
260/11 Učební styly žáků
261/11 Internet jako volnočasová aktivita osob s DMO
263/11 Vojenská historie jako volnočasová aktivita
289/11 Využití principu Snoezelen
295/11 Rozvoj komunikačních schopností u dětí z DD
297/11 Řečové poruchy u osob s Downovým syndromem
298/11 Metody nácviku u mentálně postižených v oblasti komunikace
302/11 Rozvoj informační gramotnosti seniorů
304/11 Dětské tábory jako prostředek primární prevence
306/11 Kouření na SŠ
307/11 Volný čas vysokoškolských studentů
309/11 Sociální prevence ve škole
314/11 Využití expresivních terapií u agresivních jedinců
316/11 AAK zdravotně postižených ve speciální škole
319/11 Herní činnosti zrakově postižených předškoláků
327/11 Pedagogika volného času
330/11 Autorita pedagoga na SŠ
331/11 Proměna dětského domova z hlediska formativního vlivu
335/11 Vnímání vlastních komunikačních kompetencí u studentů speciální pedagogiky
340/11 Logopedická péče o děti s poruchami autistického spektra
341/11 Rodičovská výchova očima dospívajících dětí
342/11 Zážitková pedagogika v zimě
347/11 Cesta knížky k dětem
353/11 Využití metod biblioterapie pro průzkum rozvoje klíčových kompetencí žáků
359/11 Zážitková pedagogika
360/11 Teorie výchovy
369/11 Tresty a odměny
370/11 Výchova v romské rodině
371/11 Prevence SPU v předškolním věku
373/11 Využití expresivních terapií u dětí s ADHD
374/11 Experimentální činnosti ve výuce chemie
375/11 Pojmové mapy v chemii
380/11 Podíl školy na vytvoření zdravých stravovacích návyků
390/11 Tvorba doplňkových elektronických materiálů do výuky RJ
391/11 Multikulturní výchova ve výuce AJ
395/11 Manuální zručnost a tvořivost
400/11 Vzdělávání příslušníků Vojenské policie

5 Přírodní vědy

070/11 Historie způsobů zápisu čísel a základních početních operací
111/11 Udržitelný rozvoj kulturní krajiny
112/11 Systémy organizace sběru a nakládání s bioodpady
168/11 Sloni
232/11 Cévnaté rostliny v ČR
401/11 Biologicky aktivní látky v rostlinách

6 Užité vědy

050/11 Hiporehabilitace u dětí s poruchami chování
055/11 Společná zemědělská politika EU
059/11 Volný čas osob s roztroušenou sklerózou
077/11 Vojtova reflexní terapie
086/11 Potravinové doplňky ve fitness
151/11 Prevence dětských úrazů – předškolní věk
174/11 Využití canisterapie u osob s mentálním a kombinovaným postižením
186/11 Canisterapie u dětí s rizikem poruch chování
191/11 Zdravý životní styl
219/11 Testování spolehlivosti GNSS v městském prostředí
231/11 Screening sluchových vad v ČR
251/11 Ucelená rehabilitace osob po úraze
278/11 Alzheimerova choroba
299/11 Terapie afázie
339/11 Všeobecná sestra
346/11 Hipoterapie pro poúrazové stavy lidí
392/11 Zdravotní rizika spojená s výživou

7 Umění

049/11 Divadlo Most
058/11 Vznik a historie pěveckých sborů v rámci základního školství
102/11 Čína – symbolika barev
167/11 Ruská výtvarná moderna a divadlo
206/11 Hudební pohádka
282/11 Výtvarné umění, genius loci a jeho proměny
291/11 Sociální plakát
315/11 Český film a literatura
385/11 Preference hudebních stylů u problematické mládeže

796 Sport

016/11 Biochemie a sport
022/11 Dušan Hamar
061/11 Vliv rané sportovní specializace na správné držení těla
062/11 Ragby
072/11 Šplh jako sportovní disciplína
104/11 Sportovně rekreační aktivity
115/11 Sportovně rekreační aktivity Rychnovska
116/11 Sportovně rekreační aktivity v Pardubicích
117/11 Sportovně rekreační aktivity v Příbrami
121/11 Vliv tréninku na zdokonalení HČJ u fotbalového brankáře
124/11 Tenis
125/11 Základní metodika jachtingu
126/11 Nové trendy v aerobiku a fitness
128/11 Vliv tréninku na motorické schopnosti hráče basketbalu
133/11 Akrobatické lyžování
134/11 Alpské disciplíny
142/11 Sestavení a realizace volnočasových aktivit pro klienty fitcentra
143/11 Využití jachtingu pro prevenci negativních jevů mládeže
195/11 Program sportovní přípravy mladších žáků v judu
214/11 Komparace české národní basketbalové ligy a americké NBA
241/11 Slackline
318/11 Sportovní využití volného času dětí
352/11 Regionální nabídka bojových sportů

8 Lingvistika. Literatura

002/11 Vzpomínky na každodenní život za první republiky
003/11 John Steinbeck
004/11 Thomas Pynchon
011/11 Jane Austen
027/11 V. Kaplický : Květnové dni
028/11 G. Orwell : Na dně v Paříži a Londýně
038/11 Jan Neruda
039/11 Vítězslav Hálek
040/11 Svatopluk Čech
041/11 Josef Svatopluk Machar
051/11 J. Čapek : Lelio
079/11 Znaky postmoderní literatury
087/11 Obraz lásky v literárních textech
113/11 Minnesang
119/11 Svatopluk Čech a časopis Lumír
120/11 Symbol Johanky z Arku ve francouzské literatuře
138/11 Rodinné vztahy v díle Boženy Němcové
141/11 Artušovský román
152/11 Vilém Mrštík
175/11 Ken Kesey
176/11 Májovci
177/11 Karolina Světlá
178/11 Teréza Nováková
192/11 Jazyk a cestovní ruch
193/11 K. J. Obrátil
196/11 B. Hrabal : Příliš hlučná samota
199/11 Ruská, česká a anglická lidová pohádka
203/11 Nonsensová pohádka v učivu literární výchovy na ZŠ
223/11 Frazeologismy v oblasti kulinářství
262/11 Přírodní tematika v české dětské literatuře
285/11 Česká literatura a její filmové adaptace (Divá Bára)
320/11 František Hajniš
321/11 Václav Bolemír Nebeský
325/11 Josef Krasoslav Chmelenský
326/11 Mastičkář, Hradecký rukopis
332/11 František Ladislav Čelakovský
333/11 Jan Neruda
338/11 Motiv zla v Pánu much Williama Goldinga
384/11 Pojetí kulturního undergroundu dvacet let po revoluci
398/11 Střet kultur v díle Salmana Rushdieho

9 Geografie. Dějiny

030/11 Vlastivědné zajímavosti Broumovska
033/11 Kulturně-historické dědictví Pardubicka a Chrudimska
063/11 Jan Marek Marci z Kronlandu
076/11 Peter Honey
078/11 Tajemná místa
085/11 Vývoj cestovního ruchu v Thajsku
118/11 Ibiza
149/11 Nizozemské kempy v České republice
153/11 Poznáváme východní Čechy – projekt vlastivědného putování
158/11 Rozvoj kulinářské turistiky v subregionu Moravské Slovácko
161/11 Svatební obřady včera, dnes a zítra
165/11 Jičín v polipanském bezvládí
209/11 Dějiny hradeckého gymnázia v 1. polovině 20. století
237/11 Kempy v Chorvatsku
267/11 Československo po 2. světové válce
275/11 Cestovní ruch na Tchaj-wanu
280/11 Cestovní ruch v Lotyšsku
293/11 Ústavy pro hluchoněmé na území Čech a Moravy
308/11 Vodácký cestovní ruch
313/11 Vlastivědné zajímavosti Prosečska a Skutečska
322/11 Návrh originální trasy zájezdu do Německa
334/11 Sociální politika Bismarckova Německa
337/11 Využití tradic a kultury Valašska pro cestovní ruch
344/11 Morová epidemie ve 14. Století
356/11 Slovensko – Orava
357/11 Broumovsko
358/11 Květinářství jako potenciál cestovního ruchu Holandska
361/11 Eduard Taaffe
372/11 Vlastivědné zajímavosti Jizerských hor
378/11 Cykloturistika na jižní Moravě
388/11 Meče u Langobardů
389/11 Hospodářství a zemědělství v době římské

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová