Rešerše vypracované v roce 2008 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

035/08 Elektronický audit
164/08 Časopisy pro mládež
184/08 Metodologie společenských věd
257/08 Podnikové vyhledávání
280/08 Strategický management
313/08 Trendy elektronického publikování
315/08 Informatizace společnosti
319/08 Role knihovníka a informačního pracovníka
327/08 Informatizace

159 Psychologie

015/08 Psychologická problematika krizových situací
154/08 Sebevražedné jednání
162/08 Sahadža jóga
195/08 Chování fotbalových fanoušků
217/08 Psychická zátěž pracovníků hospice
299/08 Prarodiče a vnoučata
314/08 Neverbální komunikace

2 Náboženství. Teologie

012/08 Katolicismus ve společnosti
019/08 Pastorace u drogově závislých
069/08 Konverze k islámu
077/08 Poutní místa
119/08 Postavení diakonie v ČR
304/08 Církevní řády v péči o postižené
323/08 Milan Balabán

3 Společenské vědy

003/08 Sociální práce s rodinou po rozvodu
013/08 Dětský domov očima dítěte
021/08 Život lidí s postižením (historie)
023/08 Osobní asistence
027/08 Workoholismus
034/08 Analýza sociálních služeb pro seniory
045/08 Sociální pracovník
047/08 Reflexe syndromu CAN pomáhajícími pracovníky
048/08 Rodina jako hodnota v mezigenerační reprodukci
055/08 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
056/08 Občanské poradenství
062/08 Syndrom EAN
065/08 Dějiny sociální práce
070/08 Sociální práce
074/08 Chráněné bydlení mentálně postižených
079/08 Hranice sociálních pracovníků
080/08 Pěstounská péče
082/08 Domy na půli cesty
084/08 Dobrovolnictví
092/08 Prezentace sociálních pracovníků
098/08 Ústavní péče v dětském domově
099/08 Romská komunita
101/08 Postoje k registrovanému partnerství
102/08 Romské děti v náhradní rodinné péči
103/08 Podpora rodiny pečující o postižené dítě
111/08 Restriktivní opatření v zařízeních pro mentálně postižené
118/08 Charitativní práce v HK
123/08 Kluby seniorů
131/08 Konflikt jako zdroj diferenciace sociálního hnutí a neziskového sektoru
139/08 Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí
140/08 Dlouhodobá nezaměstnanost
146/08 Prevence sociálně patologických jevů
152/08 Vliv časopisů na dospívající dívky
153/08 Nezaměstnanost osob bez přístřeší
157/08 Názory a postoje v dospívání
158/08 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
159/08 Ústavní péče
160/08 Případová studie, sociální mapa
161/08 Ústavní a ochranná výchova
163/08 Ústavní péče o seniory na Slovensku
168/08 Využití arteterapie v sociální práci
183/08 Sladění kariéry a péče o rodinu
185/08 Lidé s mentálním postižením
190/08 Motivace a demotivace v profesi sociálního pracovníka
191/08 Cesta k osvojení a vznik nové rodiny
194/08 Mentální retardace
204/08 Sociálně patologické jevy
207/08 Dětský rodinný domov
208/08 Předsudky, xenofobie, rasismus
219/08 Matky na trhu práce
220/08 Sociální rizika ve vztahu k trhu práce
221/08 Dětský domov očima dítěte
224/08 Sociální poradenství
225/08 Dobrovolnictví
244/08 Pracovní uplatnění zrakově postižených
251/08 Sociální práce s lidmi s duální diagnózou
254/08 Sluchově postižení na trhu práce
256/08 Vstup dětí z DD do života
262/08 Standardy kvality v ÚSP
283/08 Bezdomovství
334/08 Problematika týraného a zneužívaného dítěte

32 Politika

014/08 5. sjezd KSČ
040/08 Transformace politiky ČR po roce 1989
041/08 Slovenská meziválečná politika
088/08 Meziamerické aktivity v 60. letech
095/08 OAS a Falklandy
105/08 Stranický a volební systém v Itálii
108/08 Novoroční projevy českých prezidentů
112/08 Eujust Themis
134/08 Volební systém Austrálie
173/08 Brazílie
174/08 Čína
198/08 Nizozemsko
199/08 Venezuela
200/08 Portugalsko
201/08 Netolerance vůči menšinám v ČR
202/08 Visegrádská skupina
206/08 Libérie
212/08 Pobaltské země
213/08 Benelux, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko
214/08 Blízký východ
215/08 Skandinávie
216/08 Švýcarsko, Rakousko, Portugalsko
222/08 Gruzie a Rusko
227/08 Kolumbie
229/08 Bezpečnostní politika
230/08 Česká republika
234/08 Mexiko
235/08 Evropský parlament
237/08 Španělsko
240/08 Finalita EU
243/08 Čína a Súdán, Nigérie, Venezuela, Brazílie
249/08 Charles de Gaulle
250/08 Vatikán
252/08 Bezpečnostní politika Evropy
253/08 Německo
266/08 Indočína
267/08 Hugo Chávez
271/08 Itálie
273/08 Indie a Pákistán
303/08 Volby a volební systém v České republice
317/08 Vývoj Kosova od roku 1999
320/08 Demokratická republika Kongo
322/08 Rozdělení Německa
326/08 Evropská unie - konfederace, federace
328/08 Konrad Adenauer
329/08 Helmut Kohl

33 Ekonomie

029/08 Analýza konzumního chování
050/08 Finanční strategie společnosti
125/08 Interní audit
169/08 Cestovní ruch v HK
170/08 Destinační management
223/08 Průvodcovství
226/08 Marketingový výzkum
242/08 Mezinárodní obchod strojů a zařízení
255/08 Investice
258/08 Motivační hodnocení lidských zdrojů
274/08 Incentivní turistika
277/08 Vysoké Mýto
321/08 Destinace

34 Právo. Právní věda

049/08 Alternativní tresty mladistvým
063/08 Mediace v praxi probačních úředníků
081/08 Probační programy s mladistvými delikventy
137/08 Asistovaná reprodukce
149/08 Vězeňství
247/08 Probační programy
284/08 Politická korupce v legislativním procesu ČR

37 Výchova a vzdělávání

002/08 Poruchy řeči u dětí předškolního věku
006/08 Profesní vývoj začínajících učitelů
008/08 Vztah žáků k autoritě
009/08 Sluchově postižení
011/08 Kombinovaná forma vysokoškolského studia
016/08 Josef Zeman
018/08 Teorie vyučování technických předmětů
020/08 Pěvecké činnosti v MŠ
025/08 Internetprojekte im Deutschunterricht
026/08 Program Portage
028/08 Identita učitele
031/08 Vlastivěda na 1. stupni ZŠ
051/08 Edukace žáků s kombinovaným postižením
059/08 Výběr povolání
066/08 Pohyb mentálně postižených
067/08 Čtenářství
068/08 Specifické poruchy učení
071/08 Integrace mentálně postižených
090/08 Klima
096/08 Názory předškoláků na nezaměstnanost
100/08 Škola při nemocnici
124/08 Poslech s porozuměním v cizích jazycích
128/08 Analýza obsahu učebnic francouzštiny
129/08 Volnočasové aktivity zrakově postižených
130/08 Vzdělávání seniorů
141/08 Alternativní a augmentativní komunikace
142/08 Vývoj řeči
143/08 Poruchy řečové komunikace u dětí v ústavní péči
147/08 Problematika školní kázně
148/08 Edukace žáka s DMO
150/08 Multimediální přenosy ve vzdělávání
155/08 Tvořivá škola
156/08 Výuka cizích jazyků dětí s poruchami učení
165/08 Vzdělávání Romů
167/08 Didaktické hry v hodinách ČJ na 1. stupni
171/08 Klíčové kompetence
172/08 Skupinová integrace
175/08 Inkluze mentálně postižených
176/08 Školní žákovské parlamenty
181/08 Profesní demotivace pedagogických pracovníků
186/08 Poruchy chování mentálně postižených
192/08 Didaktická technologie
193/08 Sebehodnocení žáka
197/08 Zážitková pedagogika
209/08 Hodnocení žáků s poruchami učení
218/08 Práce s dětmi se SPU
328/08 Výchova dětí s mentální retardací v biologických a pěstounských rodinách
239/08 Čtenářská gramotnost
241/08 Taneční a pohybová výchova žáků se sluchovým postižením
245/08 Hra a prožitek, zážitek, emoce
248/08 Volný čas mentálně postižených
259/08 Školní úspěšnost žáků
260/08 Lehká mentální retardace
261/08 Problematika dětí s ADHD
263/08 Drama in ELT
265/08 Kompetence škol v ČR, SR a v Polsku
269/08 Logopedická prevence
281/08 Autistické dítě v MŠ
282/08 Komunikace osob s kombinovanými vadami
285/08 Výuka počítačové grafiky
307/08 Rodiče předškoláků a učitelka MŠ
308/08 Downův syndrom
309/08 Edukace dětí s kombinovaným postižením
310/08 Pedagogická asistence
312/08 Volný čas dětí v DD
316/08 Rozvoj percepcí u předškolních dětí
324/08 Ústavní výchova
331/08 Postoje učitelů k aktivizačním metodám

6 Užité vědy

001/08 Česká kuchařka
022/08 Výživa ve stáří
030/08 Výživa dětí na 1. stupni ZŠ
038/08 Imunitní systém dětí
097/08 Navracení drogově závislých do života
144/08 Rizikový novorozenec se zaměřením na surdopedii
264/08 AIDS
272/08 Elektronické měření teploty
275/08 Terapeuticko-formativní přístupy
306/08 Hodnocení klenby nožní
311/08 Měřicí stroje

7 Umění

046/08 Lidové zvyky na Slovácku
054/08 Urbanismus měst
072/08 Kaple sv. Romedia v Cholticích
075/08 Renesanční epitafy
104/08 Milan Uherek
107/08 Kostel sv. Václava ve Šluknově
189/08 Východočeské divadlo Pardubice
210/08 Hudební festivaly Pardubického kraje
211/08 Podpora kulturních aktivit (Pardubický kraj)
228/08 Antonio Gaudí
286/08 Čínská a japonská malba
289/08 Objekt z papíru
287/08 Slovácký folklor
305/08 Varhanní chorální předehra

796 Sport

010/08 Sebeobrana
032/08 Horolezectví
037/08 Plavání kojenců
052/08 Rozvoj kondice v mladším školním věku
091/08 Izometrická kontrakce
106/08 Rozvoj silové síly u fotbalistů
166/08 Spinning a VitaPowerRace
177/08 Rozhodčí basketbalu
276/08 Speciální olympiády
332/08 Cykloturistika horských kol
333/08 Cyklostezky na Jablonecku

8 Lingvistika. Literatura

005/08 N. Machiavelli : Vladař
007/08 Karolina Světlá
024/08 Anežka Čermáková-Sluková
036/08 Jan Otčenášek
043/08 Rozbor rozhovoru
044/08 Bohumil Hrabal
053/08 Mateřídouška
060/08 I. Diviš Odchod z Čech
061/08 Vladimír Páral
073/08 Sylvie Germain
076/08 Válka v díle Karla Čapka
078/08 Umělecký překlad (H. Heine)
083/08 V. Macura : Guvernantka
085/08 V. Dyk : Krysař
086/08 J. Brukner : Ostrov, kde rostou housle
089/08 W. Saroyan : Tracyho tygr
093/08 Pohádky bratří Grimmů
094/08 P. Kohout : Katyně
109/08 F. Kafka : Zámek
110/08 F. Kafka : Proces
113/08 M. Drijverová : Táta pro radost i pro zlost
114/08 J. Seifert : Maminka
115/08 J. Ryska : Martin v ráji
116/08 O. Sekora : Ferda mravenec
117/08 S. K. Neumann : Kniha lesů, vod a strání
120/08 P. Hůlová : Paměť mojí babičce
121/08 J. Topol : Kloktat dehet
126/08 B. Hrabal : Perlička na dně
127/08 Jan Skácel
132/08 Jazykové prostředky v reklamě
135/08 Milostná tematika v díle J. Seiferta
136/08 Milostná tematika v díle J. Wolkera
138/08 I. Blatný : Stará bydliště
145/08 K. Janouch : Ukradené dětství
178/08 Čas a prostor v literatuře
179/08 Jaroslav Rudiš
182/08 Pražské legendy
203/08 František Pečinka
231/08 L. Stroupežnický : Naši furianti
232/08 Naturalismus
233/08 Realismus
270/08 Ortoepie v masmédiích
290/08 B. Němcová : Karla
291/08 B. Němcová : Divá Bára
292/08 K. Světlá : Černý Petříček
293/08 K. Světlá : Vesnický román
294/08 J. Vrchlický : Noc na Karlštejně
295/08 G. Preissová : Její pastorkyňa
296/08 J. K. Šlejhar
297/08 K. Havlíček Borovský : Král Lávra
298/08 K. Havlíček Borovský : Křes svatého Vladimíra
300/08 Romantismus
301/08 A. Jirásek a Litomyšl
302/08 Recenze a literární kritika
325/08 O. Wilde : Šťastný princ

9 Geografie. Dějiny

004/08 Žďársko
017/08 Cestovní ruch Pardubicka
033/08 Revoluční rok 1848
039/08 Andrej Hlinka
042/08 První světová válka
087/08 Latinskoamerické emancipační snahy
122/08 Rumburská vzpoura
133/08 Filip I. Smělý
151/08 Provence
180/08 Pecka
187/08 Nová Paka
188/08 Valtice
196/08 A. I. Bláha
204/08 Nový Bydžov
236/08 Temže
246/08 Velká Morava
268/08 Mentálně postižení za 2. světové války
278/08 Litomyšl
288/08 Historie důlní činnosti
318/08 Češi ve službách wehrmachtu

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová