Rešerše vypracované v roce 2010 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

000/10 Celulární genetické algoritmy
029/10 Dějiny deníku Mladá fronta
241/10 Electronic document management system
253/10 Komunitní aktivity pro veřejnost
312/10 Kyberprostor
339/10 Srovnání archivní a knihovnické praxe
357/10 Elektronické aukce
457/10 Věda
466/10 Tištěné obecní zpravodaje

1 Filozofie

089/10 Míra a uměřenost v humanitních disciplinách
137/10 Ekologická etika
403/10 Etické aspekty euthanasie
431/10 Rozpor mezi přirozeným a vědeckým pojetím světa
446/10 Etika klonování

159 Psychologie

004/10 Reklama a její vliv
013/10 Manipulace a strategie zvládání
019/10 Vztahy otců a dětí po rozvodu
021/10 Psychologie komunikace na internetu
074/10 Zvládání stresu
078/10 Dívky a internet
079/10 Vliv internetu na děti a mládež
098/10 Syndrom záměrného sebepoškozování
110/10 Mezilidské vztahy na pracovišti
148/10 Workoholismus
176/10 Psychologie stáří
183/10 Zvládání úzkosti a strachu u dětí školního věku
223/10 Mezigenerační vztahy v rodině
229/10 Alkoholismus a jeho dopad na osobnost
234/10 Stres a mise
245/10 Psychohygiena manažera
257/10 Sebevražedné jednání dětí a mládeže
283/10 Barva : psychofyzické účinky
374/10 Motivační rozhovory
400/10 Volný čas duševně nemocných
436/10 Barva a její psychofyzické účinky v mimoevropské kultuře
453/10 Reakce seniorů na životní změny

2 Náboženství. Teologie

287/10 Buddhismus diamantové cesty
340/10 Občanská společnost a katolická církev

3 Společenské vědy

005/10 Umisťování dětí do ústavní a ochranné výchovy
006/10 Postoj středoškolské mládeže k řešení trestné činnosti
017/10 Vnímání kvality života seniorů v domácí a ústavní péči
022/10 Sociální práce s umírajícími a pozůstalými
024/10 Inkluze svěřenců dětských domovů
025/10 Sociální služby pro seniory
026/10 Bariéry na cestě k samostatnosti matek s dětmi v azylovém domě
027/10 Vybrané otázky odborné přípravy pěstounů
028/10 Analýza sociální sítě – farnost
035/10 Strategie matek s dětmi na trhu práce
038/10 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
039/10 Hostitelská péče
041/10 Profesionální pěstounská péče
048/10 Bariéry města HK z pohledu člověka na vozíku
049/10 Šikana mezi handicapovanými
051/10 Romové v tradiční české společnosti
058/10 Komunikace ve veřejné správě
065/10 Realizace sociálně aktivizačních metod pro osoby zdravotně postižené
068/10 Psychoterapeutický výcvik a supervize pro pomáhající profese
082/10 Sociální zranitelnost v kyberprostoru
083/10 Azylový dům
092/10 Televizní vzory současné mládeže
094/10 Problematika patologického hráčství
095/10 Telefonická krizová intervence
097/10 Psychosociální dopady alkoholismu
099/10 Sociální příčiny mužské prostituce
100/10 Psychosociální důvody odkládání rodičovství
101/10 Kvalita života adolescentů
113/10 Možnosti podpory mládeže při odchodu z ústavní výchovy
115/10 Mobbing a boxing
119/10 Aktivizace seniorů žijících v ústavní péči
120/10 Sociální práce v domovech pro seniory
121/10 Domov a občanská společnost
122/10 Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené
126/10 Domácí násilí
127/10 Role a postavení odborů v podniku
128/10 Zdravý životní styl mládeže
131/10 Sexuální obtěžování
140/10 Konzumní způsob života dětí
142/10 Násilí mezi partnery
145/10 Pracovní uplatnění osob se získaným tělesným postižením
146/10 Současná koncepce ochrany obyvatelstva v ČR
149/10 Problematika nezaměstnanosti absolventů
150/10 Vliv vrstevnické skupiny na adolescenta
151/10 Problematika řízení lidských zdrojů
172/10 Senioři a jejich interpretace smyslu a využití příspěvku na péči
173/10 Specifika a možnosti trávení volného času seniorů
181/10 Životní strategie dnešní mladé generace
186/10 Životní strategie dnešní mladé generace
187/10 Diferenciace způsobu života mladé generace
192/10 Postoje studentů SS k patologickým závislostem
197/10 Drogová závislost a prevence
200/10 Mladí lidé a alternativní životní styly
201/10 Nevládní organizace a sociální práce s imigranty
203/10 Média
209/10 Mládež a drogy
213/10 Syndrom vyhoření pracovníků v pomáhajících profesích
216/10 Hodnocení místa bydliště z hlediska mladé generace
218/10 Romové a majorita ve výchovném ústavu pro drogově závislé
220/10 Krizový pracovník
226/10 Kooperační aktivity a tvořivost seniorů
228/10 Charitativní organizace a uprchlíci
230/10 Nezaměstnanost absolventů SŠ a VŠ
249/10 Bezdomovectví
250/10 Otec jako osamělý rodič
252/10 Poptávka seniorů po sociálních službách
259/10 Sociální práce s obětmi sekt
263/10 Pohled mladých lidí na charitativní činnost
264/10 Aktivity pro seniory
265/10 Aktivizační programy pro seniory
269/10 Aktivizační program pro staré lidi
273/10 Vnímání represivní role policie mládeží
282/10 Krizová intervence při suicidálních tendencích
292/10 Sanace rodiny
293/10 Kvalita života seniorů
308/10 Životní strategie dnešní mladé generace
309/10 Péče o týrané a zneužívané děti
310/10 Rodina
316/10 Trh práce a diskriminace
317/10 Vývoj nezaměstnanosti
325/10 Teambuilding
326/10 Problematika mladých lidí odcházejících z ústavní výchovy
334/10 Postavení ženy v 19. Století
341/10 Trávení volného času seniorů
343/10 Vliv médií na vnímání těla u dospívajících
352/10 Fenomenologická sociologie
356/10 Přechod dítěte do náhradní rodiny
358/10 Ústav sociální péče versus chráněné bydlení
361/10 Sociální začlenění jedinců s Wolf-Hirschhornovým syndromem
385/10 Domácí zvyklosti a rituály
386/10 Supervize jako prevence syndromu vyhoření
391/10 Problémy integrace cizinců do ČR
392/10 Dítě jako účastník domácího násilí
397/10 Primární a sekundární skupiny
399/10 Psychosociální následky rozvodu
411/10 Profesní uplatnění sluchově postižených
416/10 Domov v kontextu prostředí
424/10 Cesta rodičů k náhradnímu rodičovství
428/10 Aktivizační programy v domově pro seniory
429/10 Nezaměstnanost očima žáků ZŠ
433/10 Alternativní životní styl mladé generace
437/10 Sociální práce s duševně nemocnými
442/10 Význam NNO v systému péče o týrané dítě
447/10 Rizika a hrozby z nevojenské oblasti
458/10 Sociální turismus
459/10 Individuální plánování práce s klientem
467/10 Rizika virtuální komunikace
468/10 Vodicí pes v životě zrakově postiženého

32 Politika

007/10 Provincie Sin-Ťiang
047/10 Spolupráce zemí střední Evropy
070/10 Írán a Latinská Amerika
182/10 Negativní reklama
231/10 Přednostní hlasování v České republice
332/10 Problémy přechodu k demokracii
360/10 Regionální správa Královéhradeckého a Pardubického kraje
432/10 Místní občanská společnost
438/10 Politická participace občanů

33 Ekonomika

010/10 Životní a úrazové pojištění
011/10 Automobil v podnikání
031/10 Státní fond rozvoje bydlení
032/10 Globalizace a vliv na zaměstnanost v Evropě
102/10 Řízení pracovního výkonu týmu
105/10 Principy řízení lidských zdrojů ve studentské organizaci
111/10 Analýza pracovních míst
112/10 Struktura motivace zaměstnanců
124/10 Spřízněné komodity
136/10 Motivační systém podniku
141/10 Ekonomický rozvoj a finanční pomoc v Zambii
189/10 Knowledge management in tourism
196/10 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu
215/10 Specifičnost financování škol
240/10 Krizové situace v podniku
251/10 Role zemí G 20 v globální ekonomice
254/10 Péče o zaměstnance
266/10 Dotace z EU
276/10 Agroturismus na Moravě
284/10 Technická analýza
289/10 Veřejný rozpočet
299/10 Obec a veřejný rozpočet
300/10 Předpoklady cestovního ruchu
306/10 Mezinárodní obchod Německa
311/10 Zahraniční obchod Brazílie
313/10 Vývoz a investice firmy ČEZ
314/10 Zahraniční obchod Argentiny
315/10 Zahraniční obchod Mexika
330/10 Bankopojišťovnictví
345/10 Optimalizace ve výrobním podniku
353/10 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
359/10 Strategický plán rozvoje obce Smiřice
395/10 Derivátový trh
425/10 BRIC
426/10 Změny přírodní a sociokulturní krajiny v Praze způsobené CR
455/10 Řízení lidských zdrojů
456/10 Mezinárodní obchod
469/10 Vztah ukazatele EVA a hodnotou akcií

34 Právo. Právní věda

008/10 Vývoj notářství
014/10 Vývoj advokacie
040/10 Práce sociálních pracovníků ve věznici
123/10 Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti
139/10 Nealkoholové toxikománie ve výkonu trestu odnětí svobody
198/10 Mezinárodní únosy dětí
199/10 Prevence kriminality dětí a mládeže
217/10 Rodina a její vliv na kriminalitu dětí
219/10 Komparace trestné činnosti dětí v ČR a Německu
235/10 Kriminalita žen a její prevence
248/10 Výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozvádějících se rodinách
394/10 Domácí vězení
427/10 Legislativa a agroturismus
452/10 Příčiny delikventního chování

37 Výchova a vzdělávání

016/10 Škola jako výchovná a vzdělávací instituce
034/10 Realizace pomůcek pro žáky se zrakovým postižením
036/10 Sexuální výchova mentálně postižených
042/10 Strategie budování autority učitelek speciálních MŠ
050/10 Možnosti využívání Daltonského plánu ve speciální pedagogice
054/10 Ucelená rehabilitace žáka s těžkým kombinovaným postižením
063/10 Aktivizace a edukace osob s mentální retardací
067/10 Rolové akční hry
069/10 Volnočasové aktivity postižených osob
071/10 Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním věku
077/10 Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
080/10 Internet na školách
084/10 Komunikace osob s mentálním postižením
090/10 Muzeum ve výuce biologie
091/10 Arteterapie ve výtvarné výchově
093/10 Prevence kouření u dětí
103/10 Edukace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
129/10 Aktivizační metody ve výuce aprobačních předmětů
133/10 Sociální pedagog
138/10 Postoj vychovatele v DD k problematice počítačových her
144/10 Střediska rané péče
157/10 Didaktická hra ve výuce Výchovy k občanství
161/10 Poruchy řečové komunikace dětí umístěných v ústavní péči
162/10 Podpora a edukace jedince s Di Georgeovým syndromem
165/10 Postoje pedagogů k integraci lehce mentálně retardovaných žáků
166/10 Péče o dítě s poruchou autistického spektra
174/10 Volnočasové aktivity mentálně handicapovaných
175/10 Možnosti volnočasových aktivit žáků 1. stupně
178/10 Rozvíjení gramotnosti a jazykových kompetencí v MŠ
179/10 Volný čas dětí a mládeže
194/10 Postoje adolescentů k ICT s akcentem ke kyberšikaně
202/10 Školní rituály
207/10 Výchova a volný čas romských dětí
208/10 Využití jógy v TV na ZŠ speciální
210/10 Environmentální výchova
212/10 Vliv výchovného poradce na první volbu povolání
214/10 Interaktivní tabule v přírodovědném vzdělávání
221/10 Styly a strategie učení u vysokoškoláků
222/10 Vzory pro děti (časopis Bravo)
224/10 Speciálně výchovná péče o neslyšící osoby s mentálním postižením
227/10 Společný prožitek, faktor rozvoje sociální tvořivosti
232/10 Tranzitní program – podpora integrace mentálně postižených
233/10 Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ u dětí s SPU
243/10 Realizace průřezových témat ve škole
244/10 Psychomotorické hry
262/10 Sociálně patologické jevy na školách
268/10 Aktivizační metody ve výuce HV a ON
278/10 Socializace žáků na 2.stupni ZŠ
281/10 Andragogika
285/10 Další vzdělávání
286/10 Analýza prezentace jako jednoho ze způsobů komunikace při vzdělávání
294/10 Volnočasové aktivity
302/10 Aktivizační metody
307/10 Management školy
318/10 Neurotické problémy žáků na ZŠ a SŠ
319/10 Německé školy (1869-1945)
321/10 Výchovné koncerty
322/10 Nečestné jednání ve škole
327/10 Motorika
329/10 Asistent pedagoga
336/10 Diferenciace ve vzdělávání
337/10 Pohybové aktivity vhodné pro integraci vozíčkáře
342/10 Kouření dětí na ZŠ
347/10 Alkoholismus na ZŠ
348/10 Nabídka a možnosti mimoškolních aktivit
354/10 ADHD
355/10 Multikulturní výchova
373/10 Výchovný poradce
378/10 Vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce v Náchodě
379/10 Integrace dětí s poruchou autistického spektra do MŠ a ZŠ
380/10 Letní dětský tábor
381/10 Autorita pedagoga
383/10 Úroveň profesního poradenství pro sluchově postižené
384/10 Bilingvismus sluchově postižených
390/10 Státní maturity
393/10 Výchova a vzdělávání klientů dětského domova
396/10 Slabozrací žáci ve školách
398/10 Vztah žáků 2. stupně ZŠ ke školní TV
401/10 Nezletilí cizinci v institucionální péči
405/10 Sociálně psychologické klima v třídách Montessori
417/10 Prefyzika
419/10 Uvítací programy pro 1. ročníky VŠ
420/10 Předškolní vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
421/10 Základní vzdělávání romských žáků
430/10 Tělesná výchova v mezipředmětových vztazích
440/10 Role vychovatele domova mládeže
441/10 Volnočasové aktivity žáků 1. stupně ZŠ
445/10 Sexuální výchova
454/10 Evaluace v systému tvořivé školy
461/10 Školní edukační aktivity a volný čas mentálně postižených

5 Přírodní vědy

155/10 Porovnávací studie zrakových schopností ptáků
156/10 Evoluce pohlavního dimorfismu ve zbarvení ptáků
206/10 Statistické metody
255/10 Interakce v příjmu těžkých kovů
256/10 Zápřednice jedovatá
279/10 Tenkovrstvá chromatografie
448/10 Dozimetrie

6 Užité vědy

009/10 Alzheimerova demence
023/10 Alzheimerova nemoc
064/10 Canisterapie
066/10 Rizikové sexuální chování studentů
104/10 Hiporehabilitace
143/10 Ergonomické aspekty pracovního prostředí
152/10 Problematika reklamy
153/10 Likvidace povodní z hlediska orgánů veřejné správy
167/10 Rybníkářství na Pardubicku
184/10 Nevhodné stravovací návyky na ZŠ
185/10 Variabilita srdeční frekvence
190/10 Železniční doprava v cestovním ruchu
191/10 Railway tourism
205/10 Transsexualismus
260/10 Komunikační kompetence pacientů gerontopsychiatrického oddělení
270/10 Ploché nohy
304/10 Vinné oblasti v ČR
331/10 Stomie
362/10 Werbung im Tourismus
363/10 Prevence virové hepatitidy A
375/10 Dekubity jako indikátor ošetřovatelské péče
376/10 Popáleniny
402/10 Analýza znalostí první pomoci

7 Umění

043/10 České umění ve Velké Británii
147/10 Graffiti a jeho dopad na estetické vnímání
154/10 Místo hudby v životním stylu dětí
177/10 Divadlo evropských regionů
195/10 Caravaggio
272/10 Berlín – město muzeí a kultury
277/10 Tanec jako kulturní projev
320/10 Protorenesance v Toskánsku
328/10 Italské malířství po Giottovi
344/10 Josef Korejz Blatinský

796 Sport

057/10 Využití pilates ve zdravotní tělesné výchově
130/10 Přínos sportu (sledge hokeje) pro integraci tělesně postižených
159/10 Technika a didaktika vrhačských disciplín
160/10 Technika a didaktika běžeckých disciplín
246/10 Rozvoj cyklostezek Orlické hory, Podorlicko
295/10 Sport a volný čas v období adolescence
323/10 Lezecké začátky na umělé stěně
324/10 Lezecké oblasti v Královéhradeckém kraji
333/10 Vliv Tv a sportu na mládež
349/10 Podmínky pro výuku plavání na ZŠ
350/10 Vznik a vývoj moderní gymnastiky
351/10 Metodika lyžování dětí
370/10 Cyklistika v ČR
371/10 Vznik a vývoj klubových evropských fotbalových soutěží
372/10 Historický šerm
387/10 Plavecké dovednosti
404/10 Důležité aspekty vztahu trenéra a hráče ve fotbalu
414/10 Bojkot OH Los Angeles 1984
443/10 Lezení na umělé stěně
444/10 Sportovní gymnastika na SŠ
450/10 Nové wellness metody
451/10 Pompom

8 Lingvistika. Literatura

018/10 Ladislav Fuks
020/10 Romské pohádky
030/10 Ivan Jirous : Magorovy labutí písně
033/10 B. Rüschoff, D. Wolff
046/10 Praha v románech Gotická duše a Sedmikostelí
052/10 Autobiografické prvky v románech Ludvíka Vaculíka
053/10 Zvířata a nadpřirozené bytosti v lidových pověstech
055/10 M. Bulgakov : Mistr a Markétka
056/10 Komparace venkovské tematiky J. Knapa a J. K. Šlejhara
059/10 Dopisy a eseje Václava Havla
060/10 Thomas Mann : Smrt v Benátkách
061/10 S. Beckett : Čekání na Godota
062/10 Město Litomyšl v díle Aloise Jiráska
073/10 Český jazyk a literatura v denících
075/10 Literární vzory současných dětí a mládeže
081/10 K. Čapek : Hordubal. Povětroň. Obyčejný život
086/10 K. Čapek : O věcech obecných
087/10 E. Hemingway : Pohyblivý svátek
088/10 Uffo Horn
095/10 N. Sarraute : Zlaté plody
106/10 K. V. Rais : Kalibův zločin
107/10 Gotický román
109/10 John Irving
116/10 E. Bass : Klapzubova jedenáctka
117/10 A. Robbe-Grillet : Žárlivost
118/10 L. Klíma : Utrpení knížete Sternenhocha
132/10 J. L. Borges : Zrcadlo a maska
134/10 F. Šrámek : Tělo
135/10 V. Dyk : Krysař
158/10 Časopis Mateřídouška a jeho proměny
163/10 V. Vančura : Rozmarné léto
170/10 Motiv rozdvojení osobnosti v díle Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda
171/10 J. Kolář : Z deníku kocoura Modroočka
180/10 J. Steinbeck : O myších a lidech
188/10 Motiv ženy v ještědských románech Karoliny Světlé
204/10 S. K. Neumann a Nový kult
211/10 Komiks
237/10 Bohumil Hrabal – archetyp ženy
238/10 Josef Šusta : Cizina
239/10 Karolina Světlá
258/10 Molière
267/10 Věnceslava Lužická
274/10 Obraz ženy v díle Sofie Podlipské
275/10 Typologie postav Havlíčkovy Kalvachiády
280/10 Václav Hanka
301/10 K. Čapek : Devatero pohádek
335/10 Praha v Sedmikostelí Miloše Urbana
338/10 A. de Saint-Exupery : Malý princ
365/10 Způsob vyprávění v románu Sestra
366/10 J. Čapek : Stín kapradiny
367/10 J. Neruda : Povídky malostranské
368/10 K.H. Mácha : Márinka
369/10 J. K. Tyl : Strakonický dudák
382/10 Helena Čapková
388/10 Absurdní drama v pojetí Becketta a Havla
389/10 Faustovské téma v literatuře
408/10 I. Olbracht : O zlých samotářích
409/10 F. Kafka : Proměny
410/10 Próza s dívčí hrdinkou
422/10 B. Němcová : V zámku a podzámčí
423/10 V. Hálek : Na statku a v chaloupce
434/10 Literární hrdina
435/10 Karel Čapek – novinář
439/10 Vítězslav Hálek
460/10 Existencialismus v díle Egona Hostovského
462/10 Lidový hrdina a lidový humor
464/10 Sylvia Plath
470/10 Alois Beer

9 Geografie. Dějiny

001/10 Skautský odboj na Náchodsku (1948-1968)
003/10 Parforsní hony na Pardubicku
012/10 Udržitelný cestovní ruch na Šumavě
015/10 Potenciál cestovního ruchu severní Austrálie
037/10 Kladsko
072/10 Alžírsko
075/10 Cestovní ruch Slovinska
085/10 Severní Austrálie
108/10 Nigérie
114/10 Praha a cestovní ruch
125/10 Josef Ladislav Píč
164/10 České dráhy v turistické oblasti Polabí
168/10 Cestovní ruch v Benátkách
169/10 Koncentrační tábor Osvětim a jeho význam v cestovním ruchu
193/10 Řecká imigrace
236/10 Dějiny slezského archivnictví
242/10 Kulturně historické dědictví Litomyšle a okolí
247/10 Podzvičinsko
261/10 Kulturně historický potenciál Vídně a stopy vídeňských Čechů
271/10 Sarónské ostrovy
288/10 Dunajská cyklostezka
290/10 Dějiny každodennosti
291/10 Etnografický cestovní ruch
296/10 Rozvoj ekoagroturistiky v mikroregionu Bystřicko
298/10 Cestovní ruch na Podzvičinsku
305/10 Cestovní ruch v Krkonoších
346/10 Turismus v Hradci Králové
377/10 Kréta
449/10 Dekret kutnohorský
463/10 Banderovci
465/10 Kutnohorsko
471/10 Jaroměř ve 20. a 30. letech 20. století

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová