Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690

Citační etika vyžaduje, aby autor zveřejnil informační prameny, které při psaní své práce použil. Smyslem citování je poskytnout údaje nutné k jasné identifikaci dokumentu. Citace musí být přehledná a jednotná (existuje několik alternativ, je třeba zachovat jednotný styl, formát a interpunkci).

Citace musí být úplná, musíme citovat z primárních pramenů, údaje v citaci členíme do tematických celků, zachováváme jazyk dokumentu (výjimku tvoří fyzický popis).

Základním pramenem popisu je titulní list dokumentu, tiráž, rub titulního listu. Údaje, které jsou převzaty z jiného zdroje, uvádíme v hranatých závorkách.

Struktura citace

Primární odpovědnost. Název díla: podnázev díla. Sekundární odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. Rozsah díla. Edice. Standardní číslo.

Primární odpovědnost (povinný údaj)

Autora uvádíme v inverzi - příjmení, křestní jméno (případně iniciály křestního jména)
Jméno autora se uvádí bez titulů
U kolektivního díla uvedeme pouze prvního autora a dopíšeme zkratku et al. (et alii)

Název díla (povinný údaj)

Název čerpáme z titulního listu, název a podnázev oddělujeme dvojtečkou, píšeme kurzivou
Názvy ve vice jazycích oddělujeme čárkou
Příliš dlouhý název můžeme zkrátit, vynechaná slova se nahrazují třemi tečkami

Sekundární odpovědnost (nepovinný údaj)

Sestavovatel, editor, překladatel, ilustrátor, ...
Různé autorské odpovědnosti oddělíme středníkem

Označení vydání (povinný údaj)

Vždy v jazyce dokumentu - 3.vyd., 3rd edition, 3. Auflage

Místo vydání (povinný údaj)

Vždy v jazyce dokumentu
V případě nejasnosti, kde se místo nalézá, použijeme v kulatých závorkách kvalifikátor
Pokud je uvedeno více míst vydání, uvádíme první nebo graficky zdůrazněné
Pokud není místo vydání uvedeno, použijeme zkratku v hranatých závorkách s.l. (sine loco)

Nakladatel (povinný údaj)

Z názvu nakladatele vynecháváme křestní jména a jejich iniciály, zkratky obchodních organizací, výjimku tvoří Press
Pokud chybí nakladatel, uvedeme v hranatých závorkách zkratku s.n. (sine nomine)
Pokud je dokument vydán více nakladateli, uvádíme pouze prvního
Je-li nakladatelem korporace, je nutné rozepsat Škola. Fakulta. Katedra

Rok vydání (povinný údaj)

U dokumentů uvádíme rok arabským číslem
U elektronických dokumentů rok-měsíc-den
U časopisů

  • - aktivní seriál 1980-.
  • - mrtvý seriál 1990-1995.

Pokud chybí rok vydání, zapíšeme datum copyrightu ©1992
Pokud chybí datum copyrightu, odhadneme rok vydání a zapíšeme do hranatých závorek

Rozsah díla (nepovinný údaj)

Uvádíme v češtině
U vícesvazkových děl uvedeme počet svazků a v kulaté závorce počet stran v 1., 2., 3., … svazku
- 3 sv. (256, 320, 315 s.)
Pokud je k dokumentu přiložen doprovodný materiál, uvedeme po paginaci 1 disketa, 1 CD-ROM

Edice (nepovinný údaj)

Uvádíme Název edice, číslo nebo svazek edice (Malá galerie, sv. 13)
Povinné v případě, kdy je citovaná jednotka identifikována jako součást edice

Standardní číslo (povinný údaj)

Uvádíme ISBN, ISSN, DOI

Řazení citací

Citace řadíme abecedně
Autocitace se předřazují
Citace jednoho autora předchází citacím děl vice autorů, které začínají stejným příjmením
Citace jednoho autora se řadí od nejstaršího dokumentu

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová