Rešerše vypracované v roce 2007 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

055/07 Metodologie společenských věd
087/07 BPMN ve vztahu k UML
124/07 Bezbariérový web
149/07 Sémantický web
175/07 AACR2 a MARC21
283/07 Ruská periodika v ČR

1 Filozofie

023/07 Spiritismus
145/07 E. Fromm : Mít nebo být?
147/07 E. Fromm : Umění být
155/07 Etika a věda
165/07 Novověká filosofie
188/07 Lidská přirozenost
295/07 Etika studenta
352/07 Současná filosofie
367/07 Filosofové
378/07 Etika ve sportu-fotbal

159 Psychologie

132/07 Sebevraždy
163/07 Kognitivní výzkum
292/07 Fotbaloví fanoušci
320/07 Deprese u starých lidí
354/07 Dětské strachy
368/07 Komunikace s problémovým klientem

2 Náboženství. Teologie

141/07 Česká katolická charita
232/07 Náboženství Austrálie
265/07 Duchovní péče o umírající

3 Společenské vědy

012/07 Sociální politika v SR
013/07 Sociální politika v ČR
015/07 Graffiti
022/07 Oběti sexuálně motivovaných činů
030/07 Osvojení romských dětí
058/07 Účelové programy na trhu práce
060/07 Senioři
079/07 Ageismus
082/07 Flexibilita práce a rodiny
088/07 Domy na půli cesty
092/07 Důchodová politika SR
093/07 Hospic
094/07 Rodinná politika v ČR
095/07 Pečovatelská služba
111/07 Sociální práce v azylovém domě
112/07 Různá pojetí byrokracie
121/07 Péče o staré lidi
122/07 Stáří
150/07 Patologické hráčství
152/07 Globalizace
161/07 Sociální práce se starými lidmi
168/07 Práce se starými lidmi
197/07 Mateřská centra
199/07 Konzumní společnost
203/07 Sociální práce se starými lidmi
204/07 Sociální práce se seniory
209/07 Nezaměstnanost
210/07 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
215/07 Sociální práce v oblasti trávení volného času zrakově postižených
216/07 Bariéry starších osob na trhu práce
219/07 Sociální služby pacientům s Alzheimerovou chorobou
220/07 Klokánek jako alternativa ústavní výchovy
227/07 Problematika nezaměstnanosti absolventů škol
228/07 Problematika pěstounské péče
229/07 Prevence zneužívání drog mládeží
230/07 Analýza profesiografií v sociální práci
231/07 Rehabilitace zrakově postižených
233/07 Domácí násilí
235/07 Pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením
236/07 Lidé bez domova
241/07 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
249/07 Odborná prayxe studentů sociální práce
250/07 Genderové stereotypy v praxi sociální práce
254/07 Syndrom CAN
256/07 Standardy sociální péče v ÚSP
258/07 Domácí násilí na seniorech
266/07 Doléčovací zařízení-integrace uživatelů drog
267/07 Primární prevence závislostí
268/07 Osobní asistent
269/07 Genderové stereotypy
277/07 Analýza služeb pro oběti násilí
282/07 Mládež a návykové látky
285/07 Dům na půl cesty
286/07 Péče o duševní zdraví
287/07 Dopady zákona o sociálních službách na NNO
294/07 Náhradní rodinná a ústavní péče
298/07 Příprava na práci
302/07 Alzheimerova choroba a péče o nemocné
301/07 Gender v sociální práci
305/07 Podporované zaměstnávání
308/07 Pomáhající profese
310/07 Subkultury
313/07 Podpora rodin pečujících o handicapované dítě
314/07 Hranice v sociální práci
319/07 Rizika sociální práce
322/07 Byrokracie v sociální práci
323/07 Volný čas dětí v DD (sociálně patologické jevy)
324/07 Komunitní práce
325/07 Standardy kvality sociálních služeb
326/07 Osobní asistence u mentálně postižených
330/07 Zaměstnavatelnost Romů
331/07 Role sociálního pracovníka ve skupině
334/07 Kvalita života seniorů
335/07 Sociální pracovník
336/07 Šikana v dětských domovech
338/07 Aktivizační činnosti v domovech pro seniory
343/07 Komunitní plánování v kontextu senior
344/07 Hospicová a paliativní péče
355/07 Senioři a partnerské vztahy
360/07 Zaměstnávání klientů ÚSP
363/07 Bariéry sluchově postižených
366/07 Postoj žáků ke zdravému životnímu stylu
369/07 Psychosociální služby pro děti
372/07 Sociální plánování a projektování

32 Politika

021/07 Xenofobie v ČR
118/07 Vliv ideologie na výkon státní správy
198/07 Postoj V. Havla a V. Klause ke vstupu ČR do EU
222/07 Parlamentní strany a národnostní a imigrační politika
237/07 Rusko za vlády Putina
242/07 USA a Evropa
244/07 Parlament 1945-1992
284/07 Pobaltí a menšiny
296/07 Kyperský konflikt
332/07 Členství v krajně pravicových hnutích
361/07 Prezidentské volby (TGM)

33 Ekonomie

001/07 Firemní kultura
059/07 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU
081/07 Projekt relaxačně sportovního centra
177/07 Vývoj platební bilance v ČR
221/07 Strategický plán rozvoje obce
224/07 Euroregion Glacensis
243/07 Evropský trh
261/07 Politika trhu práce
278/07 Personální řízení v lázních Aurora
288/07 Fundraising v NNO
291/07 Zadluženost ČR
304/07 Mezinárodní obchod kapitálovými statky
315/07 Specifika dovozu
327/07 Agroturistika
328/07 Získávání, udržování a pěstování zákazníků
370/07 Získávání financí na obnovu historické památky

34 Právo. Právní věda

027/07 Policie ČR
144/07 Trestní věková hranice mladistvých
218/07 Povědomí veřejnosti o PMS
259/07 Trestně právní postih mladistvých
290/07 Sociálně právní ochrana dětí
357/07 Péče o děti po rozvodu
358/07 Hospodářská kriminalita

37 Výchova a vzdělávání

028/07 Rozvojové vzdělávání
070/07 Vzdělávání mentálně postižených dětí
073/07 Specifika výuky němčiny pro dospělé
151/07 Herní specialista
153/07 Globální výchova
154/07 Sociální pedagogika
169/07 Poruchy chování a canisterapie
186/07 Edukace nadaných dětí
189/07 Marie Vágnerová
190/07 Lea Květoňová-Švecová
191/07 Bohumil Stejskal
192/07 Libuše Ludíková
193/07 Marie Vítková
195/07 Vzdělávání pedagogických pracovníků
206/07 Evaluace žáků v psychopedických školských zařízeních
207/07 Rámcový vzdělávací program pro ZŠ
208/07 Celoživotní učení
214/07 Kvalita školy
223/07 Nadaný žák
252/07 Alternativní a augmentativní komunikace
255/07 Postoje seniorů ke vzdělávání
260/07 Vzdělávání seniorů
264/07 Vzdělávání sociálních pracovníků
272/07 Kombinované vady
273/07 Lateralita
274/07 Volnočasové aktivity tělesně postižené mládeže
275/07 Předškolní výchova mentálně postižených
276/07 Speciálně pedagogické centrum
279/07 Andragogika
280/07 Mentální retardace
281/07 Vzdělávání Romů
299/07 Pedagogika volného času
307/07 Čtenářská gramotnost
311/07 Celodenní školy
3 12/07 Alternativní metody výuky
349/07 Odměny a tresty
350/07 Leváctví

5 Přírodní vědy

026/07 Jezeří, Horní Jiřetín
029/07 Metoda konečných prvků
072/07 Kotvičník pozemní
129/07 Briard
213/07 Atomová absorpční spektroskopie
382/07 Heřmánek

6 Užité vědy

069/07 Gerontologie
080/07 Pružnost svalu
089/07 Homosexualita
131/07 Gerontologie a geriatrie
142/07 Autismus
146/07 Eutanazie
148/07 Vodní záchranná služba
172/07 Skupinová terapie v sociální práci
178/07 Posturografie
245/07 Řešení střech
246/07 Taneční a pohybová terapie
251/07 Schizofrenie
271/07 Výživa dětí
303/07 Test MMSE
306/07 Alzheimerova choroba
318/07 Endoprotéza kyčelního kloubu
321/07 Závislost na psychotropních látkách ve stáří
341/07 Mezigenerační komunikace
351/07 Alzheimerova choroba
353/07 Stárnutí a paměť

7 Umění

050/07 Jan Zrzavý
133/07 Jan Werich
134/07 Zdeněk Svěrák
176/07 Stanislav Sucharda
226/07 Řecko-byzantské církevní památky
262/07 Literární inspirace v soudobém českém filmu
270/07 Kostel sv. Ducha v Hradci Králové
339/07 Výtvarné umění regionu
347/07 Devětsil
356/07 Bohuslav Reynek

796 Sport

066/07 Lezení na umělé stěně
090/07 Centrum volného času
187/07 Movement ABC-2
202/07 Squash
212/07 Spinning
257/07 Dětský aerobik
297/07 Královéhradecký Sokol
373/07 Srovnání powerjógy a pilates cvičení

8 Lingvistika. Literatura

002/07 J. Kořínek : Staré paměti kutnohorské
003/07 J. Glazarová : Vlčí jáma
004/07 V. Fischl : Říkali mu Sefi
006/07 Milan Kundera
008/07 Běžně mluvený jazyk nejstarší generace
009/07 Mluva nejstarší generace
010/07 Mluva mladší a střední generace
011/07 M. Shelley : Frankenstein
014/07 K. Hvížďala : Fialoví ježci
016/07 Primo Levi
017/07 J. Skácel : Uspávanky
018/07 V. Nosková : Bereme, co je
019/07 M. Brousková : České taroky
020/07 S. Richterová : Slabikář otcovského jazyka
024/07 Motivace ve výuce mluvené angličtině
025/07 J. Formánek : Dlouhá kakaová řasa
042/07 K. J. Obrátil
043/07 P. Hůlová : Paměť mojí babičce
044/07 O. Preussler : Malá čarodějnice
045/07 A. Lustig : Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
046/07 J. Topol : Miluju tě k zbláznění
047/07 J. Karafiát : Broučci
048/07 V. Kaplický : Kladivo na čarodějnice
049/07 K. Havlíček Borovský : Křest sv. Vladimíra
051/07 Klub autorů literatury faktu
052/07 Eva Lenartová
054/07 Německá literatura
056/07 Literární čajovna Suzanne Renaud
057/07 J. Škvorecký : Zbabělci
064/07 Přechodníky
065/07 A. Grin : Jessie a Morgana
071/07 Jaromír Horáček
078/07 V. Vančura : Kubula a Kuba Kubikula
083/07 Stefan Zweig
084/07 K. Poláček : Bylo nás pět
085/07 Jan Karafiát
086/07 H. Šmahelová : Velké trápení
096/07 K. Poláček : Edudant a Francimor
097/07 The English Author's Travel Books
098/07 Pozdní tvorba Miroslava Hanuše
100/07 Literární Vysočina
101/07 Petr Musílek
102/07 Erotické motivy v surrealismu
103/07 Marcela Mikulášková
105/07 J. Molavcová : Pohádky a písničky pro šikovné děti
106/07 Jaroslav Havlíček
107/07 B. Říha : Adam a Otka
108/07 Existencialismus v díle K. Čapka
109/07 Ch. Wolf : Rozdělené nebe
113/07 C. Collodi : Pinocchiova dobrodružství
114/07 A. Lindgren : Děti z Bullerbynu
115/07 J. D. Salinger : Kdo chytá v žitě
116/07 E. Kästner : Luisa a Lotka
117/07 E. Dumas ml. : Dáma s kaméliemi
119/07 Regionální literatura
123/07 I. Březinová : Jmenuji se Ester
125/07 M. Drijverová : České dějiny očima Psa
126/07 Jiří Kratochvil
127/07 Michal Viewegh
128/07 Josef Škvorecký
135/07 Barbara Nesvadbová
137/07 M. Macourek : Arabela
138/07 K. H. Mácha : Máj
139/07 B. Němcová : Divá Bára
140/07 Jindra Imlauf
143/07 Jiří Orten
156/07 P. Coelho : Alchymista
157/07 O. Sekora : Ferda Mravenec
158/07 D. Brown : Andělé a démoni
159/07 M. Drijverová : Sísa Kyselá
160/07 R. Rolland : Petr a Lucie
162/07 P. Braunová : Česká služka
164/07 A. Rýgl : Výjimečný stav
166/07 J. Kainar : Bláznův kabát
167/07 F. Nepil : Já Baryk
170/07 A. Brumovská : Příběhy od Pavoučího kamene
171/07 J. Žáček : Domácí přítel
173/07 E. M. Remarque
174/07 K. Havlíček Borovský : Tyrolské elegie
180/07 Martina Skala
182/07 V. Čtvrtek : Rumcajs
183/07 J. Werich : Famfárum
184/07 L. Nováková : Kámen vládců
185/07 K. Poláček : Bylo nás pět
194/07 Literární kritika
196/07 V. Nezval : Sbohem a šáteček
200/07 John Berryman
201/07 Literární tvorba na internetu
205/07 Litomyšl - spisovatelé
211/07 Obraz Itálie v memoárové literatuře
217/07 Milan Kundera
239/07 Christopher Paulini
253/07 Genderová lingvistika
263/07 Biografie jako literární žánr
293/07 Katolicismus v díle D. Lodge, G. Greena, W. Holdingy
309/07 Ženy v literatuře
316/07 B. Němcová - sebereflexe v korespondenci
348/07 J. Čapek : Povídání o pejskovi a kočičce
374/07 J. Karafiát : Broučci
375/07 M. Waltari : Egypťan Sinuhet
376/07 V. Nezval : Manon Lescaut
377/07 F. Gellner : Po nás ať přijde potopa
379/07 Jiří Wolker

9 Geografie. Dějiny

005/07 Politická geografie
007/07 Dvůr Králové nad Labem
031/07 Vlastislav Häufler
032/07 Miroslav Blažek
033/07 Miroslav Macka
034/07 René Wokoun
035/07 Milan Holeček
036/07 Václav Gardavský
037/07 Josef Brinke
038/07 Petr Šindler
039/07 Tomáš Kostelecký
040/07 Vladimír Baar
041/07 Ivan Šotkovský
053/07 Václav Hájek z Libočan
061/07 Petr Daněk
062/07 Petr Jehlička
063/07 Jiří Tomeš
067/07 Michael Romancov
068/07 Bořivoj Hnízdo
074/07 Radim Prokop
075/07 Mojmír Šlachta
076/07 Alois Hynek
077/07 Miloš Drápal
091/07 Britská královská rodina
099/07 Výstava TV a sportu v Pardubicích 1931
104/07 Spolek paní a dívek v Litomyšli
120/07 Kostel sv. Mořice v Olomouci
179/07 Dějiny Francie 1918-1925
181/07 Židé v Čechách a holocaust
225/07 Potenciál cestovního ruchu Alsaska-Lotrinska
238/07 Přírodní atraktivity Řecka
240/07 Maroko
247/07 Antonín Kotík - historik z Nové Paky
248/07 Valtice v meziválečném období
289/07 Poděbrady ve 20. a 30. letech 20. století
300/07 Stáří ve středověku
317/07 Archeologický výzkum v Turnově (Maškovy zahrady)
329/07 Baráčníci
333/07 Rasová politika za 2. světové války
337/07 Kutná Hora v éře Druhé republiky a na počátku okupace
340/07 Rada tří
342/07 Rod Larischů na severní Moravě
345/07 Generál Eliáš
346/07 Politické volby 1935
359/07 Runcimanova mise
362/07 Českomoravská vysočina
364/07 Zákon o obraně státu (1936)
365/07 Mental maps
371/07 Potenciál cestovního ruchu v turistickém regionu Vysočina
380/07 Plán Grün
381/07 Sarajevský atentát
383/07 Eneolit a neolit
384/07 Manifest Věrni zůstaneme
385/07 Originální trasa poznávacího zájezdu do Anglie

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová