Rešerše vypracované v roce 2009 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

037/09 Nerealistické zobrazování
188/09 Green IT
235/09 Dějiny a současnost (ĎaS)
380/09 Samizdatové Lidové noviny

1 Filozofie

018/09 Podniková etika
128/09 Etika na internetu
142/09 Informační etika
185/09 Etika ve výzkumu
395/09 Etické aspekty sociální práce

159 Psychologie

077/09 Agresivní jednání klientů
092/09 Motivační rozhovory
134/09 Prevence zaměřená na problematiku sebepoškozování
177/09 Psychologické aspekty působící na cestujícího v letecké dopravě
197/09 Psychická zátěž učitelek MŠ
370/09 Vliv tragických událostí na psychiku příslušníků IZS

2 Náboženství. Teologie

327/09 Jak naplňovat spirituální potřeby nemocných
378/09 Vliv víry na prožívání nemoci u seniorů
390/09 Jáhen a jeho místo v současné liturgii
392/09 Duchovní potřeby mládeže

3 Společenské vědy

004/09 Analýza služeb pro seniory
013/09 Domácí násilí
017/09 Drogově závislí z genderové perspektivy
019/09 Konflikt rolí v sebepojetí studentek VŠ
020/09 Senioři
033/09 Reprodukce rodinného soužití
036/09 Komunitní plánování
044/09 Společnost a jedinec s postižením
048/09 Rekvalifikace
052/09 Flexibilizace práce a rodiny
059/09 Mezigenerační rodinná reciprocita
063/09 Adaptační období absolventa sociální práce
068/09 Adopce a pěstounská péče
070/09 Příspěvek na péči dle zákona 108/2006 Sb.
071/09 Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené
072/09 Bariéry starších lidí na trhu práce
073/09 Sociální péče v Nizozemí
074/09 Sociální mapy
076/09 Restriktivní opatření v sociálních službách
084/09 Sociální systém ve Švédsku
085/09 Inspekce kvality sociálních služeb
086/09 Další vývoj dětí vychovaných v náhradní rodinné péči
089/09 Bezdomovectví
091/09 Příspěvek na péči
093/09 Spolupráce pracovníků SPOD se školskými organizacemi
100/09 Sociální práce s rizikovou mládeží
104/09 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
105/09 Systém sociálních služeb v Polsku
110/09 Pojistné na sociální zabezpečení
112/09 Nemocenské pojištění OSVČ
114/09 Dlouhodobě nezaměstnaní osamělí muži
120/09 Pobytová služba sociální péče o mentálně postižené
121/09 Mamahotel jako instituce rodinného soužití
122/09 Sociální pracovník v sociálních službách
127/09 Integrace cizinců v ČR
135/09 Neonacistické subkultury
136/09 Predelikvence dětí
137/09 Zaměstnávání duševně nemocných
152/09 Natalita ČR
163/09 Sociální zabezpečení
165/09 Násilí na dětech
166/09 Syndrom CAN
169/09 Ženy ve služebním poměru Policie ČR
170/09 Zaměstnávání lidí s psychickým onemocněním
172/09 Dítě v ústavní péči
176/09 Získávání a výběr pracovníků
180/09 Alternativní způsob odvykání ze závislostí
184/09 České feministické myšlení
187/09 Gamblerství
193/09 Vývoj oboru sociální práce v ČR od roku 1918
200/09 Děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí
201/09 Právní postavení klienta v zařízení sociální péče
207/09 Péče o duševně nemocné
208/09 Problematika rodiny pečující o zdravotně postiženého
213/09 Inspekce kvality sociálních služeb
214/09 Strážník městské policie
218/09 Mimorodinné zdroje pomoci pro osoby s demencí
219/09 Korelace mezi ekonomikou a kriminalitou v Mexiku
222/09 Komunikační strategie
223/09 Socializace a komunikace v rodině
224/09 Drogově závislí ve vězení
225/09 Sociální role českých žen
232/09 Sociální služby seniorům (HK, Liberec, Olomouc)
233/09 Postavení ženy v britské společnosti
236/09 Komunitní plánování v regionu Smiřice
240/09 Následná socializace klientů DD
243/09 Přístupnost budov UHK pro zrakově postižené
244/09 Péče o umírajícího člověka
243/09 Problematika mladých uchazečů o zaměstnání
250/09 Možnosti trávení volného času seniorů
253/09 Osobní asistence
254/09 Poskytování služeb postiženým dětem
255/09 Senioři se zrakovým postižením
258/09 Práva a povinnosti mentálně postižených
260/09 Pracovní uplatnění zrakově postižených
261/09 Péče o zdravotně postiženého v rodinném prostředí
262/09 Sociální služby mentálně postiženým
263/09 Péče o nemocného
265/09 Integrace duševně nemocných do společnosti
268/09 Integrace dětí se zdravotním postižením
269/09 Problematika nezaměstnanosti
282/09 Hospitalizace a komunikace
283/09 Poruchy řečové komunikace u osob v psychiatrickém zařízení
285/09 Adaptační proces seniora po příchodu do ústavního zařízení
286/09 Chudoba a její příčiny
289/09 Podpora pěstounských rodin
292/09 Náhradní rodinná péče
293/09 Xenofobie
296/09 Eutanázie
298/09 Individuální plánování
299/09 Veřejná služba
300/09 Útěky ze zařízení ústavní a ochranné výchovy
303/09 Speciální pedagog v domově pro seniory
309/09 Vztahy romských a neromských dětí
312/09 Pohled na rodinu očima dítěte
317/09 Squating jako alternativní životní styl
342/09 Jiný kraj, jiný mrav
343/09 Organizované aktivity důchodců
346/09 Asertivita a zdravá komunikace
349/09 Hodnota rodičovství v rodinách s mentálně postiženým dítětem
350/09 Rozvod a jeho vliv na dítě
351/09 Prostituce jako sociální problém
357/09 Homosexualita
358/09 Útěk očima dítěte a sociálního pracovníka
359/09 Velké pěstounské rodiny
361/09 Faktory ovlivňující volbu povolání u pomáhajících profesí
362/09 Volnočasové aktivity osob v seniorském věku
371/09 Práce se skupinou
373/09 Náhradní rodinná péče
374/09 Pěstounská péče
375/09 Práce s rizikovou mládeží ve výchovném ústavu
377/09 Sociálně-aktivizační programy pro seniory
379/09 Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
383/09 Neverbální komunikace
391/09 Volnočasové aktivity rodičů na mateřské dovolené
393/09 Percepce sociálních pracovníků ze strany veřejnosti
394/09 Neformální práce jako sociální fenomén
400/09 Sociální péče o děti žijící v ústavech
401/09 Sociální služby se zaměřením na pečovatelskou službu
402/09 Adaptace seniora na pobytové zařízení
404/09 Výhody a nevýhody chráněného bydlení pro mentálně postižené
405/09 Funkce rodiny

32 Politika

022/09 Problematika humanitární intervence
030/09 Levice v ČR
031/09 Komparace politických režimů Peru a Chile
040/09 Prvky přímé demokracie v severských zemích
046/09 KLDR
051/09 Rusko-čínské vztahy po pádu SSSR
055/09 České a slovinské předsednictví v Radě Evropy
056/09 Kosovo a EU
066/09 Prvky federalismu v Belgii a Švýcarsku
067/09 Vliv evropeizace na parlamentní strany SRN
101/09 Latinskoamerický populismus a neopopulismus
102/09 Postavení hlav států EU a LA
103/09 Přechod k demokracii v Chile
107/09 Čína a Súdán
108/09 Předsednictví Rady EU
115/09 Komparace č. a fr. předsednictví v Radě EU
119/09 Česko-rakouské vztahy po roce 1993
141/09 Konfrontace ODS s konceptem catch-all strany
205/09 Běloruské parlamentní volby
206/09 Opoziční smlouva
209/09 Bělorusko
217/09 Evropské monarchie
227/09 Zemědělská politika v okrese Nový Bydžov
234/09 Režim Salvadora Allendeho
238/09 Volby do Evropského parlamentu
294/09 Komparace Francova a Salazarova režimu
301/09 Politický systém Bosny a Hercegoviny
307/09 Politický systém
347/09 Analýza pozice Liberálních demokratů
353/09 Postoje členů KSČM k nacionalismu
384/09 Česko-ruské vztahy
386/09 Etnický konflikt - Rwanda
387/09 Etnický konflikt - Kosovo
397/09 Slovinské předsednictví
398/09 České předsednictví
399/09 Česko-rakouské vztahy

33 Ekonomie

162/09 Pracovní motivace
168/09 Ekonomická prognóza
242/09 Příprava ČR na zavedení eura
277/09 Mezinárodní obchod ve vývozu piva, sladu a chmele
302/09 Personální poradenství
306/09 Zahraniční obchod Ruské federace
324/09 Pojištění zahraničních investic
319/09 Vliv regionální značky na rozvoj regionu
339/09 Výjezdový cestovní ruch
356/09 Vývoj zadlužení domácností v ČR
367/09 Potenciál a infrastruktura cestovního ruchu
382/09 Kvalitativní změny ve výběrovém řízení

34 Právo. Právní věda

095/09 Výchovná opatření dle zákona 218/2003 Sb.
113/09 Protiprávní jednání mládeže
195/09 Sebeobhajování
202/09 Vybrané problémy probace a mediace s mládeží
237/09 Penologie
271/09 Příčiny kriminality dětí a mládeže
288/09 Opatrovnictví nesvéprávných
321/09 Právní aspekty archeologických výzkumů
338/09 Kriminalita mládeže
360/09 Krizová intervence-násilí páchané na ženách

37 Výchova a vzdělávání

001/09 Přínos moderních technologií na rozvoj kompetencí studentů VŠ
002/09 Eliška Walterová
008/09 Středisko volného času
011/09 Komparace mateřských škol
029/09 Výchovné strategie v rodinné výchově
032/09 Kompetence sociálního pedagoga
034/09 Vliv rodičů na pohybové chování mládeže
041/09 Výzkum v sociální pedagogice
049/09 Edukace ve speciálních školách
050/09 Sociálně negativní projevy chování dětí
053/09 Vhodnost informačních technologií na 1. stupni ZŠ
057/09 Výchova v romské rodině
062/09 Univerzita třetího věku
065/09 Čtení dětem
069/09 Možnosti rozvoje prosociálního chování u předškolních dětí
087/09 Kompetence učitele
094/09 Zkušenostní učení
097/09 Měření klíčových kompetencí žáka
118/09 Staniční výuka
126/09 Využití hudby při rozvoji schopností dětí se sluchovým postižením
131/09 Studijní styl
174/09 Alternativní a augmentativní komunikace mentálně postižených
178/09 Výzkumné metody
179/09 Program theory evaluation
181/09 Vliv volnočasových aktivit na další uplatnění dětí
186/09 Kurikulární reforma ČR
194/09 Školské vzdělávání dospělých
196/09 Projektování v MŠ – Začít spolu
199/09 Spolupráce ZŠ a MŠ na společném zařízení
203/09 Odborná praxe
210/09 Rozvoj počáteční gramotnosti
215/09 Edukace romských žáků ze sociálně vyloučených lokalit
220/09 Projektování předškolního vzdělávání s hudebně-dramatickými prvky
226/09 Specifické poruchy učení vysokoškoláků
231/09 Víceletá gymnázia - berou dětem dětství?
249/09 Náboženská výchova v preprimárním vzdělávání
251/09 Organizace dětí a mládeže v prevenci sociálně patologických jevů
256/09 Snoezelen ve speciální pedagogice
257/09 Specifika výuky prostorové orientace osob s těžkou zrakovou vadou
259/09 Speciálně pedagogická intervence
270/09 Environmentální výchova
272/09 Vliv výchovného poradce na výběr povolání
273/09 Rodiče a škola
274/09 Edukace žáků s těžkým kombinovaným postižením
275/09 Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti
278/09 Klíčové kompetence pedagogů
280/09 Zrakově postižení rodiče versus zdravé dítě
281/09 Logopedická péče u předškolních dětí
284/09 Artefiletika u dětí s mentálním postižením
287/09 Sluchově postižení – výchova a vzdělávání
291/09 Autorita učitele
304/09 Specifické poruchy učení
311/09 Připravenost rodiny na plnění socializačně-výchovné funkce
334/09 Vyučovací strategie
335/09 Strukturované učení osob s poruchou autistického spektra
336/09 Rozvoj percepcí u dítěte předškolního věku
340/09 Projektování předškolního vzdělávání
344/09 Jazykové vzdělávání dospělých v ČR
345/09 Multikulturní výchova
363/09 Prevence úrazovosti ve výchovném procesu
364/09 Pozitivní působení canisterapie na dětí s mentálním handicapem
366/09 Výchova dětí homosexuálními páry
376/09 Hodnocení/testování ve výuce angličtiny
381/09 Klima školy
385/09 Metody výuky angličtiny pro studenty se zrakovým postižením
396/09 Zájmově vyhraněný žák
403/09 Aspekty ve vztahu žáka a učitele

5 Přírodní vědy

006/09 Fotosyntéza
007/09 Vliv těžkých kovů na rostliny
010/09 Lidské rasy
038/09 Národní park Peneda-Gerês
192/09 Matematické a logické myšlení

6 Užité vědy

009/09 Posturografické vyšetření stability
039/09 Měření klimatických podmínek ve skleníku
042/09 Redakční práce
043/09 Vehicle Routing Problem
054/09 Poruchy rovnováhy
060/09 Vytápění hal
075/09 Hotelnictví
080/09 Stravování školních dětí
090/09 Stravovací návyky studentů SŠ
109/09 Zdravé stravovací návyky
133/09 Malnutrice
161/09 Reklama jako možný rizikový faktor sociálně patologických jevů
182/09 Letecká doprava mezi ČR a Španělskem
183/09 Stravování školních dětí a mládeže
198/09 Hipoterapie u dětí
211/09 Kulinářská turistika na Podzvičinsku
241/09 Intolerance aktivity u kardiaků
264/09 Psychosociální aspekty léčby diabetu
316/09 Subutex-Buprenorfin
352/09 Transfer technologií
368/09 Stravování školních dětí a mládeže
372/09 Vliv kouření na efektivitu zaměstnanců

7 Umění

005/09 Management historických památek
021/09 Autorská kniha
078/09 Akty
173/09 Soudobá varhanní tvorba na severní Moravě
191/09 Hudba jako komunikační prostředek mezi Bohem a člověkem
216/09 Hudební styl techno
221/09 Bible ve výtvarném umění
314/09 Historie a původ lesního rohu
320/09 Mozartovy cesty po Evropě
348/09 Loreta

796 Sport

035/09 Česká ženská atletika
189/09 Sportovně-rekreační aktivity východních Čech
212/09 Plavecké kondiční programy pro dospělé
245/09 Zdravotní TV
252/09 Geocaching
297/09 Životní styl a prostředí
305/09 Sociální vztahy v basketbalovém družstvu
365/09 Capoeira

8 Lingvistika. Literatura

003/09 K. Čapek : Bílá nemoc
012/09 Umberto Eco : Jméno růže
014/09 J. Wolker : Balady
023/09 Jiří Karásek ze Lvovic
024/09 Josef Kocourek
025/09 V. Stýblová : Nevěra
026/09 I. Březinová : Panenka z ebenového dřeva
027/09 Z. Šmíd : Proč bychom se netopili
028/09 Z. Jirotka : Saturnin
045/09 Ladislav Klíma
061/09 Jakub Honner
064/09 B. MacDonald : Vejce a já
081/09 J. Deml : Zapomenuté světlo
082/09 K. Čapek : Hordubal
083/09 Kramářské písně
088/09 Z. Svěrák : Tatínku, ta se ti povedla
098/09 E. Bernardinová : Kluci, holky a Stodůlky
106/09 V. Stýblová : Ondinino prokletí
116/09 Simonetta Buonaccini
123/09 V. Dyk : Krysař
124/09 J. Vrchlický : Noc na Karlštejně
125/09 B. Hrabal : Postřižiny
129/09 J. K. Rowling : Harry Potter a kámen mudrců
130/09 Z. Malinský : Afrodita
132/09 J. Seifert : Maminka
139/09 P. Skarlant : Věk slasti
140/09 J. Žáček : Kolik má Praha věží
143/09 A. Lindgren : Pipi Dlouhá punčocha
144/09 Z. Nováková : Mít svoje vlastní zvířátko
145/09 O. Preussler : Malá čarodějnice
146/09 O. Sekora : Kronika města Kocourkova
147/09 Učebnice němčiny
148/09 E. M. Knight : Lassie se vrací
149/09 F. Nepil : Já Baryk
150/09 M. Drijverová : Sísa Kyselá
151/09 M. Viewegh : Báječná léta pod psa
153/09 A. Šulová : Obr na Šošole
154/09 B. Říha : Honzíkova cesta
155/09 J. Kolář : Z deníku kocoura Modroočka
156/09 Z. Bezděková : Říkali mi Leni
157/09 I. Hercíková : Pět holek na krku
158/09 Porozumění textu
159/09 R. Těsnohlídek : Liška Bystrouška
160/09 M. Kundera : Žert
164/09 K. Čapek : Devatero pohádek
167/09 V. Nezval : Manon Lescaut
204/09 J. Seifert : Koncert na ostrově
228/09 W. Shakespeare : Sen noci svatojánské
229/09 I. Wernisch : Zimohrádek
230/09 J. Topol : Konec masopustu
247/09 Motiv upíra v literatuře
266/09 Peter Handke
267/09 Lenka Reinerová
279/09 Olga Scheinpflugová
333/09 D. Fischerová : Hodina mezi psem a vlkem
388/09 R. John : Memento
389/09 Zbyněk Havlíček

9 Geografie. Dějiny

015/09 Wales
016/09 Euroregion Glacensis
058/09 Podél Rýna
079/09 Slavery and civil war in USA
096/09 Státní zaměstnanec v oblasti sociálního zabezpečení
111/09 České národní spolky na Jihlavsku
117/09 Rok 1968 v Novém Bydžově
138/09 Hospodářská krize ve 30. Letech
171/09 Ženské spolky východních Čech
175/09 Záviš Kalandra
190/09 Hradec Králové-Pardubice : cestovní ruch
239/09 Holocaust
248/09 Cestovní ruch Slovinska
276/09 Města na Labi
290/09 Rytířské řády
295/09 Po stopách Keltů
308/09 Arnošt Lichtwitz
310/09 Pivovarnictví a bednářství na Kutnohorsku
315/09 Sklárny na Havlíčkobrodsku
318/09 Užití atomové bomby
322/09 Údolí Dunaje v Rakousku
323/09 Po stopách čarodějnic v Německu a ČR
332/09 Tvrz Licoměřice
354/09 Turistický potenciál jihovýchodní Asie
355/09 Turistický potenciál Floridy
369/09 Cestovní ruch v Ústeckém kraji

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová