Rešerše vypracované v roce 2015 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

006/15 Agentový model chodců
017/15 Užití nových médií v cestovním ruchu
022/15 WIKI – online technologie
038/15 Informační systémy ve školní administrativě
123/15 Autonomní webové komponenty
130/15 ICT a senioři
131/15 Testování použitelnosti webových stránek
135/15 Mobilní technologie a pohybová aktivita
189/15 Id Tech
192/15 Cloud computing
210/15 Analýza bezpečnostních hrozeb Smart Grid sítí
262/15 Vizualizace grafů a sítí
297/15 Youtuberské blogy v životě dětí staršího školního věku

1 Filozofie

215/15 Konstrukce domova a bydlení mladých
265/15 Mimetická teorie kultury

159 Psychologie

044/15 Stresové faktory v cestovních kancelářích
047/15 Stresové faktory
110/15 Průběh a účinnost reklamní kampaně z psychologického hlediska
218/15 Dospívající dítě v prostředí rodiny

2 Náboženství. Teologie

025/15 Pohled nových náboženských hnutí na postižené
200/15 Primární prevence v oblasti radikální religiozity
205/15 Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
300/15 Historie a vývoj svátku sv. Mikuláše

3 Společenské vědy

002/15 Kyberšikana
003/15 Sociální sítě
008/15 Volný čas jako součást kvality života seniorů
010/15 Kvalita života seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
012/15 Rodinné tradice posilující soudržnost rodiny
013/15 Motivy naděje v civilních pohřbech
016/15 Resocializace osob závislých na stimulačních drogách
020/15 Kvalita života
031/15 Postoje žáků SŠ ke zdraví a zdravému životnímu stylu
037/15 Prevence diváckého násilí
039/15 Budoucí partnerky očima středoškoláků
042/15 Týrání a sexuální zneužívání z pohledu krizové intervence
056/15 Konstrukce domova
065/15 Kulturní předsudky a stereotypy Čechů a Řeků v cestovním ruchu
069/15 Dobrovolnictví v Horské službě
072/15 Subkultura tekno a její rizika
082/15 Životní styl členů subkultury freetekno
083/15 Násilí na fotbalových stadionech
084/15 Sexting mezi studenty UHK
086/15 Proces deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory
092/15 Transformace domova pro osoby se zdravotním postižením
095/15 Primární prevence sociálně patologických jevů v počítačových hrách
096/15 Současné subkultury mládeže a jejich vztah k drogám
105/15 Vyloučené romské lokality
115/15 Handicap v médiích
116/15 Mobilní telefony v mezigeneračních vztazích
117/15 Mediální vzory dětí s poruchou příjmu potravy
118/15 Soužití handicapovaných se spoluobčany v malém městě
127/15 Využití podpůrných terapií v hospicové péči
133/15 Hipsterství
134/15 Tetování jako význam subkultury nebo moderní trend
145/15 Umírání doma
147/15 Domácí násilí a spolupráce intervenčního centra a policie
148/15 Dávky státní sociální podpory
150/15 Jak děti a mladiství vnímají principy nízkoprahovosti
151/15 Důchodové pojištění příslušníků Policie ČR
153/15 Rodinná resilience a krize
160/15 Senior na sociální síti
162/15 Rizikové a protektivní faktory životního stylu studentů SŠ
166/15 Iniciační rituály
167/15 Dostupnost turistických lokalit v ČR pro vozíčkáře
177/15 Riziková komunikace na internetu
180/15 Seberealizace žen v invalidním důchodu III.stupně
181/15 Potřebnost sociálních služeb pro lidi bez domova
182/15 Vzory dětí a dospívajících v prostředí youtube a blogosféry
184/15 Vybrané aspekty migrace v evropských zemích
197/15 Reflexe potřeb klientů z pohledu pomáhajících potřeb
204/15 Senioři jako skupina ohrožená podomními prodejci
206/15 Transformace sociálních služeb
207/15 Azylové domy pro matky s dětmi
211/15 Změna životní situace seniorů po odchodu do důchodu
220/15 Začlenění uživatelů heroinu do společnosti
222/15 Koncept základních vývojových potřeb dle Pessa a Boyden-Pesso
229/15 Osobní asistent
236/15 Vícečetné rodiny
245/15 Správa a řízení péče o seniory v České republice
257/15 Mezigenerační proměny životního způsobu
259/15 Problematika domácího násilí
260/15 Pěstounská péče na přechodnou dobu
263/15 Komunikace mezi prarodiči a vnoučaty prostřednictvím médií
274/15 Rodičovství z pohledu muže a ženy
275/15 Resocializace drogově závislých v doléčovacích programech
281/15 Konzumní chování středoškoláků a vysokoškoláků
282/15 Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce
283/15 Funkce uniformy na vojenském lyceu
299/15 Sebevražda

32 Politika

055/15 Vliv ekonomického rozvoje na lidská práva v Číně
079/15 Liga Severu a vývoj italské stranické soustavy
090/15 Přechody k demokracii v Chile a Portugalsku
225/15 Volební chování
226/15 Systém dominantní strany v Japonsku od roku 1955
273/15 Vztah prezidenta a Kongresu v USA
296/15 Vztah malého a velkého státu : československo-sovětské vztahy

33 Ekonomie

004/15 Rozdíly mezi IFRS a českými standardami
005/15 Cestování mladých do zahraničí
046/15 Online marketing a možnosti sociálních sítí
054/15 Analýza vztahů mezi rozvojem turismu a jazykovou vybaveností
066/15 Reklamní úsilí vybrané firmy
071/15 Analýza manažerského informačního systému
112/15 Systém financování škol
114/15 Manažerské rozhodování
128/15 Marketingový mix strojírenského podniku
129/15 Metody a nástroje vícekriteriálního rozhodování
138/15 Personalistika a pracovně právní vztahy na pracovišti
168/15 Podnikatelský plán cestovní kanceláře
172/15 Strategická východiska rozvoje turismu zvolené destinace
179/15 Systémy hodnocení pracovníků
183/15 Pojistné podvody v neživotním pojištění
185/15 Strategický plán rozvoje obce
203/15 Gastroturistika
214/15 Aktuální trendy cestovního ruchu
228/15 Customer relationship management (CRM)
243/15 Využití sociálních sítí ve firemním sektoru
246/15 Situační analýza dalšího rozvoje destinace
252/15 Animace jako obsahový prostředek produktu turismu
253/15 Netradiční produkt turismu
255/15 Problémy udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách
261/15 Rozvoj celní správy po roce 1945
264/15 Vznik, funkce a tvorba reklamních sloganů
272/15 Marketingové komunikace ve vybraném podniku
280/15 Potenciál cestovního ruchu
284/15 Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění
286/15 Tourism in national park
288/15 Kongresová turistika
289/15 Legendy a pověsti a jejich využití v cestovním ruchu

34 Právo. Právní věda

103/15 Trest domácího vězení
199/15 Trestný čin znásilnění jako následek rizikového chování studentek
230/15 Postoje veřejnosti k Policii ČR

37 Výchova a vzdělávání

007/15 Přístupy a metodika ve výuce programování
011/15 Hodnocení a profesní rozvoj učitele prostřednictvím hospitací
015/15 Digitální gramotnost
018/15 Animace jako výchovná metoda
019/15 Biologické pokusy na ZŠ a SŠ
021/15 Kompetence k učení
023/15 Konference
026/15 Spolupráce rodiny a školy v současných podmínkách
027/15 Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
028/15 Analýza studijních materiálů pekařského oboru
029/15 Volnočasové aktivity žáků SŠ
030/15 Možnosti vzdělávání dospělých
033/15 Jak rodiče vnímají volný čas svých dětí
040/15 Motivace žáků pří výběru oboru vzdělání
043/15 Žáci osmých tříd a jejich vztah k médiím
048/15 Ideologie jako kutikulární problém vzdělávání postižených
049/15 Systém speciálního školství
051/15 Adaptační kurzy
052/15 Dětská četba
053/15 Pojmotvorný proces v 2D geometrii u žáků 1. stupně ZŠ
057/15 Vliv rodičů na pohybové aktivity dětí
058/15 Podpora předčtenářské gramotnosti dětí předškolního věku
059/15 Kvalita života studentů a studijní styl
062/15 Primární prevence sexuálně rizikového chování
070/15 Trávení volného času
075/15 Výchovné styly v současných rodinách a jejich vliv na volný čas dětí
077/15 Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
078/15 Digitální učební materiály (DUM)
081/15 Vývoj metodologie používané ve speciální pedagogice
085/15 Vzdělávací změna
089/15 Role sociálního pedagoga v práci s adolescentní mládeží
091/15 Lesní mateřské školy
093/15 Relaxační cvičení v MŠ
097/15 Grafomotorika dětí předškolního věku
098/15 Počítačová gramotnost seniorů
099/15 Trávení volného času žáků 8.a 9.tříd ZŠ
101/15 Výchovně-vzdělávací činnost školní družiny z pohledu rodičů
102/15 Využívání strategií reedukace zraku při studiu na VŠ
104/15 Průřezová témata
106/15 Fonetika ve výuce ruského jazyka
107/15 Srovnání učebnic ve výuce německého jazyka
108/15 Vliv masifikace vysokoškolského vzdělání na uplatnění absolventů
111/15 Analýza didaktických prostředků ve výuce občanské výchovy
113/15 Specifické poruchy učení v předškolním věku
119/15 Hodnocení ve školní tělesné výchově
120/15 Autoevaluační test ve výuce matematiky
121/15 Děti se specifickými potřebami ve střediscích volného času
124/15 Analýza útěkovosti dětí
125/15 Média jako odměna a trest v současné rodině
126/15 Motivace k učení
132/15 Vliv dotykových zařízení na utváření životního stylu žáků
136/15 Metoda CLIL
137/15 ICT v životě seniorů
139/15 Pohybová aktivita žáků 1.stupně ZŠ
140/15 Volnočasové aktivity středoškoláků na malém městě
141/15 Sociální pedagog na základní škole
142/15 Malotřídní škola
143/15 Využití tabletů na 1.stupni ZŠ
154/15 Volný čas dětí z azylových domů
155/15 Školní připravenost dítěte se sluchovou vadou
158/15 Průřezové téma Mediální výchova jako součást Výchovy k občanství
159/15 Dospívání dítěte s autismem
163/15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci
164/15 Copingové strategie u vysokoškolských studentů
165/15 Copingové strategie u vysokoškolských studentů
169/15 Mateřská škola – řízení, integrace
174/15 Stav hudební výchovy na 1.stupni ZŠ
175/15 Srovnání vzdělávacího systému v ČR a na Novém Zélandě
176/15 Státní maturita z matematiky v různých evropských zemích
187/15 Alternativní vzdělávací koncepce ve výuce Výchovy k občanství
190/15 Čtenářská gramotnost v ČR a VB
191/15 Sexuální výchova od 70.let do současnosti
193/15 Frustrace dětí romského etnika ve školním prostředí
194/15 Možnosti trávení volného času v pěstounských rodinách
198/15 Výuka francouzské gramatiky hrou
202/15 Volnočasové aktivity závodních plavců
208/15 Tablet jako didaktická pomůcka při výuce angličtiny
213/15 Využití odborné literatury a multimediálních materiálů na SŠ
217/15 Vychovatel v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
221/15 Nové trendy ve výchově se zaměřením na trestání dětí
233/15 Badatelsky orientovaná výuka chemie na SŠ
234/15 Metody výuky prvopočátečního čtení a psaní v ČR a Belgii
235/15 Pohybová aktivita žáků 1.stupně ZŠ v RVP
237/15 Odraz nových trendů ve výchově v reflexi současných rodičů
239/15 Problematika čtenářství v adolescentním věku
240/15 Postoje k integraci dětí s mentální retardací do ZŠ
241/15 Hodnocení a klasifikace
242/15 Zájmové činnosti dětí 2.stupně ZŠ
254/15 Role učitele při prevenci a řešení šikany
256/15 Postoj žáků ZŠ praktických k dalšímu vzdělávání
258/15 Využití interaktivní tabule v oblasti Člověk a jeho svět
270/15 Využití metody práce s textem ve výuce společenských věd
285/15 Společenské vědy
290/15 Vliv médií na vnímání faktů žáků 1.stupně ZŠ
291/15 Porovnání kompetencí dětí z lesních a běžných MŠ
294/15 Sportovci jako vzory a idoly dětí a mládeže
295/15 Výtvarné hry v přírodě pro předškoláky
298/15 Posouzení učebnic hudební výchovy

5 Přírodní vědy

032/15 Národní přírodní rezervace Ransko
036/15 Žahadloví blanokřídlí v hálkách zelenušek
063/15 Racek chechtavý
073/15 Stravování
074/15 Rozšíření a ekologie obojživelníků na severní Moravě
186/15 Devastace životního prostředí a její vliv na CR Mostecka
188/15 Vývoj a použití chemických zbraní
216/15 Pes členem domácnosti
271/15 Školní chemický experiment
277/15 Odlesňování a zalesňování v Evropě a v Africe

6 Užité vědy

001/15 Rozdílnost práce vodního záchranáře v ČR a USA
050/15 Jan Trachta
060/15 Moderní povrchové úpravy tlakových forem
088/15 Mentální anorexie v tanečních skupinách
094/15 Transakční analýza
100/95 Dyspareunie a možnosti její léčby pomocí fyzioterapie
144/15 Intermediární péče
146/15 Canisterapie
149/15 Schizofrenie
156/15 Nároky péče a realizace benefiční akce pro člověka ve vigilním kómatu
157/15 Pohybové aktivity a zdravý životní styl jako prevence obezity
195/15 Sociální aspekty vegetariánství
196/15 Vyhodnocení požární bezpečnosti regálových skladů
201/15 Alzheimerova choroba
209/15 Resocializace a léčba uživatelů heroinu
212/15 Biorytmy člověka a režim sportovce
219/15 Léčba drogové závislosti pomocí psychedelické terapie
238/15 Objektivní a subjektivní metody refrakce
244/15 Kineziologie

7 Umění

009/15 Výstavy uměleckého díla Bohuslava Reynka
035/15 Z mého města
247/15 Literární předlohy filmů pro pamětníky
248/15 Fenomén rodiny Reynkových
293/15 Hudební festival Smetanova Litomyšl

796 Sport

061/15 Motivace dětí ke sportovní gymnastice jako volnočasové aktivitě
064/15 Vytvoření a ověření crossfit přípravy na fyzické testy HZS
067/15 Dotazník DIPO-J
080/15 Vliv úrovně pohybových schopností na úspěšnost studia
087/15 Výuka bruslení na ZŠ
122/15 Hodnoty ve sportu
171/15 Běhání jako životní styl
178/15 Pohybová aktivita žáků 1. stupně ZŠ
249/15 Velikost intenzity tělesného zatížení v zimním kurzu survival
251/15 Sport a výchova
266/15 Výchovná hodnota sportu
269/15 Má sport výchovnou hodnotu?
278/15 Výběr sportovních talentů pro oddíl TTC v Ústí nad Orlicí

8 Lingvistika. Literatura

014/15 Auditoriologie
024/15 Marek Šindelka
034/15 Vladimír Křivánek
041/15 Literární besedy
045/15 Křesťanská víra v životě a díle B. Němcové a K. Světlé
076/15 Otokar Březina – tvůrce moderní eseje
109/15 Westerny a rodokapsy a jejich parodie
161/15 Syntax v reklamních sloganech
170/15 Ferdinand Schulz
173/15 Člověk se zdravotním postižením v české a světové literatuře
224/15 Židovské hrdinky a způsob vyprávění v díle A. Lustiga
227/15 Václav Hanka a historie obce Hořiněves
231/15 Božena Němcová
232/15 František Pravda
276/15 Motiv zvířat ve vybraných groteskách Ladislava Fukse
279/15 Mimočítanková četba pubescentů
287/15 Ruský lexikon lázeňských služeb

9 Geografie. Dějiny

068/15 Macourov
152/15 Genius loci Eifelu
223/15 Holocaust v memoárové literatuře
250/15 Příčiny úmrtí v Dačicích
268/15 Zlínsko, Luhačovicko, Valašsko
292/15 Sloupno

nahoru




© Copyright 2004-2019 Olga Halamová