Rešerše vypracované v roce 2017 (řazeny podle MDT)

0 Všeobecnosti

012/17 Mobilní aplikace v cestovním ruchu
056/17 Metodiky řízení IT ve firmě
061/17 Analýza a návrh multi-cloud platformy
085/17 DevOps a Cloud
087/17 Dětské programovací jazyky
125/17 Kniha v digitálním věku
127/17 Windows server 2016 jako souborový server

1 Filozofie

121/17 Učitelská etika

159 Psychologie

026/17 Psychologie internetu
030/17 Psychologie organizačního chování
031/17 Vliv sociálních sítí na psychiku člověka
038/17 Kvalita života
057/17 Syndrom vyhoření v učitelské profesi
099/17 Teorie celoživotního vývoje
131/17 Stres u zaměstnanců

3 Společenské vědy

004/17 Názory veřejnosti na osoby s výkonem trestu
005/17 Konspirační teorie a jejich psychologické aspekty
007/17 Kvalita života
013/17 Využití sociálních sítí v českých a slovenských obcích
024/17 Kvalita života a výzkum hodnotového systému
025/17 Zkušenosti s drogou – výzkum
033/17 Integrace Vietnamců v ČR
048/17 Homofobní šikana
058/17 Uplatnění absolventů SOŠ
067/17 Politické tlaky na realizaci sociální práce
070/17 Životní styl kynologů
074/17 Sociální služby pro rodinu
075/17 Dobrovolnictví
076/17 Sociální práce v LDN
077/17 Terénní pečovatelská služba
078/17 Individuální plánování v domově pro zdravotně postižené
083/17 Time tracking
091/17 Změny v sociálních vztazích u jedinců s mentální anorexií
094/17 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
109/17 Problematika nelegální migrace a integrace cizinců v ČR
110/17 Terapeutická komunita
116/17 Příčiny pobytu klientů v azylovém zařízení
123/17 Vliv současných médií na vztahy sourozenců v rodině
126/17 Veganství jako subkultura
130/17 Vliv na rozhodnutí přijmout do rodiny romské dítě
135/17 Domy na půli cesty
147/17 Vztah ke stáří v české a romské kultuře po roce 1989

32 Politika

006/17 Vývoj rasové teorie za druhé republiky v Československu
069/17 Přímá demokracie v Latinské Americe

33 Ekonomie

001/17 Aspekty cestovního ruchu
002/17 Náklady na péči o seniory
008/17 Ekonomická transformace v zemích V4
018/17 Motivační systém v podniku a jeho účinnost
023/17 Hodnocení investic do informačních systémů
059/17 Motivační faktory ovlivňující výjezdový CR
098/17 Podíl Klubu českých turistů na rozvoji CR
100/17 Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti
129/17 Obecný model a postup plánování sportovních akcí
141/17 Dopady cestovního ruchu v destinaci
143/17 Analýza trhu práce

37 Výchova a vzdělávání

003/17 Kooperace na střední průmyslové škole
014/17 Role rodiny v problematice finanční gramotnosti
016/17 Hra dítěte předškolního věku
020/17 Vzdělání v krizové intervenci z pohledu sociálních pedagogů
027/17 Prvky dramatické výchovy ve výuce humanitních předmětů na SŠ
028/17 Školní připravenost
036/17 Výuka bezpečnosti práce u žáků učebních oborů
037/17 Tvorba učebního textu
040/17 Adaptace žáků z DDŠ na střední školu
041/17 Možnosti propojení výuky AJ s odborným výcvikem
042/17 Volnočasové aktivity žáků se zaměřením na zvyky a tradice
043/17 Skupinová a kooperativní výuka
044/17 Školní uniforma
045/17 Tvorba odborného učebního textu
046/17 Motivace žáků ke studiu oboru truhlář
047/17 Propojení výuky na SOŠ s prací na reálné zakázce
049/17 Metodika výuky barmanů
055/17 Vzdělávání tělesně postižených žáků na SŠ
062/17 Motivace absolvovat studijní pobyt Erasmus
064/17 Učební úlohy pro realizaci tématu domácí automatizace
065/17 Motivace k výběru studia na střední lesnické škole
080/17 Mezigenerační pohled na výchovu v rodině
081/17 Prevence rizikového chování v dětském domově
082/17 Využití konstruktivismu při výuce autoškoly
095/17 Historie vyučování matematických funkcí
097/17 Integrace výuky fyziky v IKT
102/17 Výuka produktivních řečových dovedností
103/17 Vliv kompetencí získaných ve skautu na přijetí do zaměstnání
107/17 Metody vzdělávání nadaných dětí
108/17 Sociální pedagog v mateřské škole
111/17 Názory žáků SŠ na imigranty
112/17 Animované edukační video
113/17 Postoje rodičů k alternativním vzdělávacím koncepcím v předškolním vzdělávání
114/17 Skauting jako subkultura
117/17 Výchovné přístupy rodičů k dítěti se zdravotním postižením
118/17 Efektivita didaktických prostředků ve Výchově k občanství
120/17 Aktivity ve výuce čtení u žáků 2. a 3. ročníku ZŠ
132/17 Rozvíjení schopnosti řešit problémy ve výuce matematiky
133/17 Rozvoj kompetencí žáků ZŠ pomocí robotické stavebnice
136/17 Pobyt venku jako výchovně vzdělávací prostředek
138/17 Rozvoj výtvarné tvořivosti, fantazie a prostorové představivosti
139/17 Vliv sebepoznání pedagoga na výchovu dětí
140/17 Mediální výchova jako součást výchovy k občanství
144/17 Možnosti výuky programování na ZŠ
146/17 Role prarodiče v životě vnoučete

5 Přírodní vědy

009/17 Mák
017/17 Rašeliniště v Jizerských horách
021/17 Změny v metabolismu rostlin při napadení hmyzími herbivory
054/17 Příprava hybridních guanidinů
066/17 Geoparky
079/17 Endemismus a glaciální relikty ČR

6 Užité vědy

019/17 Dámská krejčová
032/17 Ekonomické pojetí roztroušené sklerózy
035/17 Stanovení obsahu vody v dendromase
039/17 Apiterapie
104/17 Hodnocení tělesné zdatnosti u žáků staršího školního věku
106/17 Jak se změní kvalita života po cévní mozkové příhodě
115/17 Poruchy příjmu potravy
119/17 Biblioterapie
134/17 E-cigarety
137/17 Hojení ran v akutní a následné péči

7 Umění

022/17 Moderní Hradec Králové – J. Kotěra, J. Gočár
084/17 Hudební činnosti v mateřské škole
088/17 Metropolitní opera live in HD

796 Sport

015/17 Posílení hlubokého stabilizačního systému
029/17 Stimulace a rozvoj pohybového základu v alpském lyžování
060/17 Sportovně rekreační aktivity v nabídce cestovních kanceláří
068/17 Indikátory ovlivnění mládeže při motivaci k pohybovým aktivitám
071/17 Analýza pohybové aktivity zaměstnanců České pošty
086/17 Jízda na koni
090/17 Výuka gymnastiky ve školní TV
096/17 Faktory ovlivňující ukončení kariéry fotbalistů
101/17 Florbal jako činitel ovlivňující držení těla

8 Lingvistika. Literatura

010/17 Masová a populární kultura
051/17 I. Olbracht Žalář nejtemnější
052/17 E. Hostovský Případ profesora Körnera
053/17 K. J. Beneš Kouzelný dům
063/17 Irena Dousková
077/17 Rostislav Opršal
089/17 Michal Ajvaz
092/17 Fenomén světlých vlasů v německé literatuře
093/17 Bachčisarajská fontána
105/17 Pátečníci
122/17 Julia Franck, Peter Wawerzinek
142/17 Tereza Brdečková

9 Geografie. Dějiny

011/17 Městský cestovní ruch v Hradci Králové
034/17 Arménská genocida
050/17 Lebensborn
072/17 Turistický potenciál Thesálie
124/17 Hrady a zámky Českého ráje
128/17 Železniční tratě Českého ráje
145/17 Zhodnocení potenciálu cestovního ruchu Kladského pomezí

nahoru
© Copyright 2004-2017 Olga Halamová