Provozní řád

1. Studovna je otevřena: Po - Čt 8:00 - 18:00, Pá 8:00 - 15:00

2. Uživatel je povinen předložit na vyzvání průkaz zaměstnance školy zaregistrovaný v knihovně, průkaz studenta školy zaregistrovaný v knihovně nebo průkaz uživatele knihovny.

3. U jedné stanice mohou pracovat maximálně dva lidé. Uživatel nese plnou zodpovědnost za zásahy do konfigurace počítače, které by měly vliv na provoz počítače nebo sítě. Také je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací.

4. Přednost u všech počítačů mají učitelé a vědečtí pracovníci.

5. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na pevný disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu. Není dovoleno stahování SW a souborů, nadměrné přetěžování výkonnosti sítě, používání neoprávněných přístupových práv, záměrné šíření virů, šíření nelegálního programového vybavení. Povinností každého uživatele je "uklidit po sobě pracovní plochu".

6. Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům.

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 398/2006 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

8. V prostorách Mediální studovny je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a používat mobilní telefony.

9. Při přebírání CD-ROM si uživatel ve vlastním zájmu překontroluje stav média, zejména škrábance nebo praskliny na spodní straně.

10. Uživatel nese plnou zodpovědnost za poškození CD-ROM při práci s médiem i za škody vzniklé nešetrnou manipulací s CD-ROM. Případné poškození nebo ztrátu je uživatel povinen nahlásit ve studovně a uhradit částku odpovídající původní ceně CD-ROM.

11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z Mediální studovny vykázán.

12. Současně s tímto provozním řádem platí v Mediální studovně "Knihovní a výpůjční řád" Univerzitní knihovny UHK a další interní předpisy.

13. Škody způsobené uživatelem uhradí uživatel v plné nebo adekvátní výši.

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová